plcsenfrdeit
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

REGULAMIN
SALI NAUKI I RELAKSU
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
W KŁODZKU

 • § 1
 1. Regulamin określa przeznaczenie i zasady korzystania z Sali Nauki i Relaksu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
 2. Osoby przebywające w Sali Nauki i Relaksu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
 3. Wejście do Sali Nauki i Relaksu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna na tablicy informacyjnej w Sali Nauki i Relaksu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku i na stronie internetowej szkoły www.chrobry.org.
 • § 2
 1. Sala Nauki i Relaksu znajduje się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia lub zupełnego zamknięcia Sali Nauki i Relaksu w określone dni.
 3. Do korzystania z Sali Nauki i Relaksu uprawnieni są uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
 4. Za zgodą dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, w uzasadnionych przypadkach, do korzystania z Sali Nauki i Relaksu uprawnione są również inne osoby.
 5. Sala Nauki i Relaksu stanowi wydzieloną przestrzeń biblioteki szkolnej przeznaczoną do spędzania czasu pomiędzy zajęciami, spotkań towarzyskich, spożywania posiłków i napojów własnych oraz dostępnych na miejscu.
 6. Warunkiem wejścia do Sali Nauki i Relaksu jest rejestracja w Bibliotece szkolnej i podpisanie listy obecności.
 7. Osoby przebywające w Sali Nauki i Relaksu zobowiązane są do prawidłowego korzystania z niej, a w szczególności do:
 8. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i niniejszego Regulaminu;
 9. zachowania w stanie niepogorszonym pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń;
 10. zachowania porządku i czystości;
 11. wykonywania poleceń dyżurnego bibliotekarza związanych z jej funkcjonowaniem.
 12. W Sali Nauki i Relaksu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 13. prowadzenia głośnych rozmów, również telefonicznych i wywoływania hałasu;
 14. prowadzenia działalności niezgodnej z przeznaczeniem Sali Nauki i Relaksu, w szczególności prowadzenia imprez, działalności agitacyjnej, politycznej, handlowej i innej, na którą nie wyrażono zgody;
 15. wnoszenia na teren obiektu alkoholu, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Sali Nauki i Relaksu;
 16. używania otwartego ognia i środków łatwopalnych;
 17. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 18. W przypadku zaistnienia, czy chociażby podejrzenia zaistnienia zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających w Sali Nauki i Relaksu każda osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyżurnego bibliotekarza.
 19. Każda osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić dyżurnego bibliotekarza o awariach technicznych, uszkodzeniach lub innych problemach związanych w szczególności z użytkowaniem pomieszczenia i jego wyposażenia.
 • § 3

Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Sali Nauki i Relaksu, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności.

 • § 4

Osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia wyrządzone przez nią w mieniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku znajdującym się na terenie Sali Nauki i Relaksu, jak też za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Sali Nauki i Relaksu.

 • § 5

 Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować zakazem wstępu do Sali Nauki i Relaksu oraz koniecznością jej opuszczenia.

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 1148 ze zm.);

 • Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018r. zmieniające rozporządzenie w warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018r. poz.1485);

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. z 2020r. Poz. 1280);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 1519).

 1. PUSTUŁKA NA WIRYDARZU
 2. UCZNIOWIE ,,CHROBREGO" PROPAGUJĄ POEZJĘ IRLANDZKĄ
 3. LAUREACI XXVII SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
 4. Harmonogram spotkań z p. psycholog w dniu 17 czerwca (czwartek) Temat spotkania: Powrót do szkoły – co to dla mnie znaczy ?
 5. KLUCZ DO DRZWI UNIWERSYTETU
 6. UCZNIOWIE ,,CHROBREGO" PROPAGUJĄ POEZJĘ IRLANDZKĄ
 7. PODPISALIŚMY UMOWĘ O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM!
 8. KONKURS ,,Moja ulica leży w Europie"
 9. SZKOLENIE I WARSZTATY DLA RODZICÓW
 10. Sukces uczniów Chrobrego w finale wojewódzkim konkursu: Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1945.
 11. KARTA WYBORU ROZSZERZENIA- DLA KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH
 12. Etyka w technologii i internecie
 13. KARTA WYBORU ROZSZERZENIA- DLA KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH
 14. WYBÓR DALSZEJ ŚCIEŻKI KARIERY-UCZELNIE WYŻSZE
 15. LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 16. ROZPOCZĘCIE NABORU ELEKTRONICZNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 17. OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓW DO LICEUM
 18. DZIEŃ ZIEMI
 19. SUKCES W OLIMPIADZIE POLONISTYCZNEJ
 20. WYNIKI SZKOLNYCH KONKURSÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO
 21. WIELKANOC 2021
 22. II Koncert Piosenki Francuskiej, Niemieckiej i Rosyjskiej
 23. THE ENGLISH ACADEMY- ZAPROSZENIE
 24. Finał Olimpiady Wiedzy o Prawie rozstrzygnięty !
 25. SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY
 26. SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH
 27. Dzień Drzwi Otwartych w "Chrobrym"
 28. ŚWIĘTO MATEMATYKI gra
 29. SUKCES NASZEJ UCZENNICY!
 30. ŚWIĘTO MATEMATYKI. GRA ONLINE.
 31. "Chrobry" wśród 133 szkół w Polsce w programie "ArcGIS w Szkole" Esri Polska
 32. Sukces naszej uczennicy w olimpiadzie polonistycznej
 33. Konkurs "Moja sztuka" rozstrzygnięty!!!
 34. KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW
 35. ZAPROSZENIE Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MATEMATYKI
 36. WIELKI SUKCES NASZEJ UCZENNICY
 37. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO TEMAT: „Moja sztuka”
 38. Platforma Vulcan - rekrutacja elektroniczna
 39. SZKOLNY KONKURS LITERACKO-ORTOGRAFICZNY
 40. SPOTKANIE GRUP TEATRALNYCH
 41. KLASA II D ZACHĘCA DO SPACEROWANIA!
 42. SZKOLNY KONKURS RETORYCZNY
 43. ZAPISY NA KONKURSY MATEMATYCZNE!
 44. UWAGA! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA Z RODZICAMI
 45. KATYŃ- REGULAMIN KONKURSU
 46. OFERTA UCZELNI NA DRUGI TYDZIEŃ FERII
 47. FERIE ZIMOWE
 48. XVII Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy rozstrzygnięty
 49. Upamiętnienie postaci Dawida Altera Kurzmana
 50. KONKURS- PODZIĘKOWANIE
 51. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 52. Koncert Kolędowy 2020
 53. Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka i czat internetowy dedykowany dzieciom.
 54. RAZEM NA ŚWIĘTA
 55. ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM 2021
 56. GŁOSOWANIE NA PROJEKT OBYWATELSKI
 57. KONKURS RECYTATORSKI POEZJI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
 58. SZLACHETNA PACZKA OD CHROBRZAN
 59. LICZNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSIE O LAUR ZŁOTEGO PIÓRA
 60. Sukcesy naszych uczniów w konkursie języka angielskiego oraz konkursie szachowym MOGALO
 61. Wielki sukces w Konkursie o Laur Złotego Pióra
 62. Laureaci III Szkolnego Konkursu Historycznego – „Polska w XX wieku”
 63. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
 64. Wielki sukces w Konkursie o Laur Złotego Pióra
 65. Zagłosuj na szkolny projekt nr 25 i 27 !!!
 66. KOMUNIKAT
 67. KURTYNY 2020 WRĘCZONE!
 68. Wrocławska Mapa Akademicka
 69. Konkurs Historyczny - Polska w XX wieku
 70. Razem bezpieczniej
 71. DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
 72. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 73. SZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
 74. Komunikat!!!
 75. SUKCES NASZEJ UCZENNICY PAULINY GREDYS
 76. UWAGA! ZEBRANIE KOMITETU WS. ORGANIZACJI BALU MATURALNEGO ODWOŁANE!
 77. List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli.
 78. Szkoła Pamięta
 79. KONKURS PLASTYCZNY
 80. List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli.
 81. KOMUNIKAT
 82. KOMUNIKAT!
 83. PASOWANIE NA UCZNIA I LO im. B.CHROBREGO W KŁODZKU
 84. ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z 17 X 2020
 85. UWAGA ! Zmiana organizacji pracy od 19 października
 86. XXVIII Olimpiada Informatyczna
 87. Święto Edukacji w "Chrobrym" - 14.10.2020 - klasa IIa
 88. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 89. KONKURS Z J.ANGIELSKIEGO 'UNDERSTAND'
 90. UWAGA KONKURS PLASTYCZNY!!!
 91. Custom LO "Chrobry"
 92. CHROBRY! PHOTO GRAND PRIX 2020
 93. OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO edycja 2020
 94. Jubileuszowa XX edycję konkursu o stypendia w naszym regionie „zDolny Śląsk”
 95. Ważny komunikat !!!
 96. UWAGA MATURZYŚCI!
 97. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
 98. OŚWIADCZENIE (należy oddać 01.09.20)
 99. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 100. Aplikacja ProteGO Safe - wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców
 101. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21
 102. ODBIERANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI - HARMONOGRAM
 103. SZKOLNA LISTA PODRĘCZNIKÓW 2021/2022
 104. Laptopy dla "Chrobrego"
 105. ZNIŻKA DLA UCZNIÓW NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DO J.ANGIELSKIEGO
 106. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 107. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 108. Aktualności
 109. Maturzysto!!! - próbna matura
 110. KOMUNIKAT - SZKOŁA ZAMKNIĘTA
 111. ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"- GRANTY FUNDACJI ROZDANE
 112. SZKOLNE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGOSZKOLNE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO
 113. I MIEJSCE KRYSTIANA I OLIWII
 114. WIECZÓR PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
 115.  "NAJLEPSZY ARTYSTA WERNISAŻU 2020”
 116. Wernisaż Mistrz i Uczeń
 117. The English Academy
 118. VI FESTIWAL ARTYSTYCZNY ,,CHROBREGO"
 119. V Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich organizowany przez IPN
 120. WERNISAŻ MISTRZ I UCZEŃ
 121. TARGI EDUKACYJNE-RELACJA TV SUDECKIEJ
 122. TARGI EDUKACYJNE
 123. SZKOLNY KONKURS RETORYCZNY
 124. NASI UCZNIOWIE W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA KŁODZKA
 125. FESTIWAL ARTYSTYCZNY
 126. SUKCES DZIEWCZĄT
 127. ZWYCIĘSTWO CHŁOPCÓW
 128. KOLĘDOWY KONCERT W ,,CHROBRYM"
 129. VII Targi Edukacyjne w ,,Chrobrym"
 130. Jonatan Jantarski laureatem II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach
 131. SZLACHETNA PACZKA
 132. WIZYTA UCZNIÓW CHROBREGO W SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
 133. Konkurs wiedzy o Polsce i Czechach
 134. Marlena w Pałacu Prezydenckim
 135. ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA
 136. OGŁOSZENIE
 137. WOJSKO-NABÓR
 138. WARSZTATY
 139. II Szkolny Konkurs Historyczny
 140. PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH
 141. ZAJĘCIA SPORTOWE
 142. Wyróżnienie dla Wojtka Mikosy w Ogólnopolskim Konkursie "Niepodległa"
 143. WARSZTATY
 144. NASZA STYPENDYSTKA!
 145. SZKOŁA DO HYMNU
 146. POECI BEZ GRANIC
 147. PROJEKTY…PROJEKTY….I …ZREALIZUJEMY PROJEKTY!!!
 148. MISTRZOSTWO POWIATU KŁODZKIEGO DLA CHŁOPCÓW
 149. MISTRZOSTWO POWIATU KŁODZKIEGO DLA DZIEWCZĄT
 150. ,,SZKOŁA PAMIĘTA''
 151. MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 152. AKCJA ZAPALENIA ZNICZY NA GROBACH NAUCZYCIELI NASZEGO LICEUM
 153. WARSZTATY SAMOOBRONY NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 154. RELACJA TV SUDECKIEJ Z DNIA PAMIĘCI O MAESTRO WŁADYSŁAWIE ZAKRZEWSKIM
 155. Szkoła Pamięta !
 156. WYCIECZKA KLASY 2A DO NARODOWEGO MUZEUM WE WROCŁAWIU
 157. Uroczystości pasowania na ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
 158. SZKOLNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY Z HISTORII
 159. Akcja pisania listów do Powstańców Warszawskich
 160. Dzień Edukacji Narodowej
 161. WYCIECZKA GROSS- ROSEN
 162. Zaprzysiężenie nowej przewodniczącej szkoły
 163. Spektakl charytatywny ,,Burza"
 164. GŁOSOWANIE NA PROJEKT!
 165. MISTRZOSTWA SZKOŁY W LEKKOATLETYCE
 166. ,,Dzikie Koty" na Platformie Teatrów Amatorskich!
 167. SPEKTAKL ,,WESELE" TEATR ZDROJOWY W POLANICY ZDRÓJ
 168. KONKURS SZKOLNY- PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 169. STYPENDIA ROZDANE!
 170. Szkolne Mistrzostwa Lekkoatletyczne
 171. Szkolne pisanie listów do Powstańców Warszawskich
 172. SPEKTAKL ,,WESELE"
 173. SPEKTAKL ,,WESELE"
 174. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 175. LETNI KONCERT w "CHROBRYM"
 176. CREATIVE WRITING ON ENGLISH LESSONS part 2
 177. CREATIVE WRITING ON ENGLISH LESSONS
 178. SUKCES W OLIMPIADZIE POLONISTYCZNEJ
 179. Komunikat
 180. Komunikat
 181. DLA NAUCZYCIELI
 182. EGZAMINY GIMNAZJALNE
 183. Komunikat
 184. OSIĄGNIĘCIA HUMANISTÓW Z ,,CHROBREGO"
 185. FESTIWAL ARTYSTYCZNY
 186. Zaproszenie na spektakl ,,Burza"
 187. Public Speaking Contest- regulamin
 188. SUKCES NASZEGO UCZNIA W KONKURSIE POWIATOWYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
 189. Warsztaty z języka niemieckiego
 190. SPOTKANIE Z PANIĄ DIETETYK- ABSOLWENTKĄ CHROBREGO
 191. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 192. IV Edycja Konkursu ,,Katyń- Golgota Wschodu''
 193. I Powiatowy Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni- Żołnierze Wyklęci
 194. VI Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny-etap powiatowy
 195. DZIEŃ SZTUKI
 196. FESTIWAL ARTYSTYCZNY
 197. TARGI EDUKACYJNE W SP 7 W KŁODZKU
 198. FINAŁ STREFY WAŁBRZYSKIEJ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
 199. MISTRZOSTWA POWIATU W ,,CHROBRYM''
 200. MISTRZYNIE POWIATU W TENISIE STOŁOWYM
 201. Mistrzostwa Powiatu w pływaniu
 202. Studniówka 2019
 203. English Academy 2018
 204. Wycieczka grupy biologiczno-chemicznej
 205. RELACJE Z TARGÓW EDUKACYJNYCH DLA MATURZYSTÓW
 206. VI TARGI EDUKACYJNE W „CHROBRYM”
 207. Dzień walki z AIDS i innymi chorobami wenerycznymi
 208. Szlachetna Paczka w ,,Chrobrym"
 209. VI Targi Edukacyjne dla Maturzystów
 210. Wolontariusze z Chrobrego współtworzyli nowy oddział Szlachetnej Paczki w Bystrzycy Kłodzkiej
 211. Zimowa wizyta klasy 2a w Krakowie
 212. Bank Genów
 213. Dolnośląska Komórkomania w Chrobrym
 214. Wielki finał Szkolnego Konkursu Historycznego
 215. Sukcesy naszych uczennic w konkursie literackim
 216. Wycieczka historyczna do Świętochłowic!
 217. Konkurs piosenki patriotycznej
 218. II Powiatowy Konkurs Poetycki
 219. Spotkanie Poetyckie
 220. IX European Taekwon-do Cup- sukces naszego ucznia!
 221. Sukces naszych uczennic w Ogólnopolskim Konkursie "Niepodległa"
 222. SZKOLNE OBCHODY ROKU ZBIGNIEWA HERBERTA
 223. Umowa z PWSZ w Nysie podpisana !!!
 224. IV edycja Powiatowego Konkursu pt. "Katyń - Golgota Wschodu"
 225. 100-lecie Odzyskania Niepodległości
 226. Porządkowanie cmentarza
 227. Wiersz o Maestro
 228. Kochany Maestro!
 229. „Ballada o Mistrzu” podbija Kotlinę Kłodzką
 230. MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY rok szkolny 2018/2019
 231. XV MARATON JĘZYKOZNAWCZY UW Instytut Filologii Angielskiej
 232. Brawo dla drużyn „Chrobrego” - Biegi Przełajowe
 233. Szkolne Mistrzostwa Lekkoatletyczne
 234. Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia
 235. Wybory do Rady Wolontariatu
 236. Wybory do Samorządu Szkolnego
 237. Pasowanie na ucznia
 238. Benefis Maestra Władysława Zakrzewskiego
 239. Koncert Charytatywny "Jesteśmy..." - 24.05.2018r. - Relacja Video Tv Kłodzka
 240. BENEFIS MAESTRA WŁADYSŁAWA ZAKRZEWSKIEGO
 241. Koncert Charytatywny Zatytułowany "Jesteśmy..." - 24.05.2018r.
 242. Matura 2018
 243. Finał V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego
 244. Głosowanie - "Bolesław 2018"
 245. Wernisaż "Mistrz I Uczeń" 2018 - Videorelacja
 246. Spektakl Charytatywny "Lustrzany Sen" 13.04.2018

Kalendarz szkolny

Współpraca

 dublinlogo
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logo
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS
 
 

Chrobry Run Club

Chrobry Run Club - aplikacja Runtastic 
Zapraszamy do zapisania sie do grupy

Chrobry Cycling Club