plcsenfrdeit
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

Rekrutacja uczniów do klasy integracyjnej

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej szkoły ponadgimnazjalnej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznych, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów (orzeczenie powinno być wydane na etap nauki w szkole ponadgimnazjalnej) - dotyczy klas integracyjnych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesław Chrobrego w Kłodzku.

Regulamin rekrutacji dla kandydatów do klasy pierwszej dwujęzycznej
z językiem angielskim o profilu matematyczno-fizycznym 
w roku szkolnym 2018/2019

1.Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie znajomości języka angielskiego, który bada znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1). 

Test, za który można uzyskać 100 pkt, bada umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.


2. Sprawdzian uzdolnień językowych odbędzie się 
25 maja 2018r. o godz. 15:00 w sali nr 50 (Galeria Szkolna) w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. B. Chrobrego w Kłodzku. Wynik tego sprawdzianu jest wliczany do punktów rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej o profilu matematyczno-fizycznym.

W dniu4 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.


3. Kandydaci, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego co najmniej FC, którzy ukończyli szkołę typu gimnazjalnego w krajach anglojęzycznych, finaliści i laureaci konkursu z j. angielskiego „zDolny Ślązak” oraz finaliści i laureaci konkursu „Olimpiada Języka Angielskiego dla gimnazjalistów” są zwolnieni z egzaminu do klasy dwujęzycznej o profilu matematyczno-fizycznym. Zwolnienie z egzaminu oznacza uzyskanie maksymalnej liczby punktów za test językowy.


4. Kandydaci do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku deklaracji chęci przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie znajomości języka angielskiego do dnia 
11 maja 2018 roku.


5Kandydaci do klasy dwujęzycznej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego mogą otrzymać 
maksymalnie 300 punktów-200 punktów zgodnie z zasadami rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku oraz 100 punktów za sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego.

6Kandydat do klasy dwujęzycznej, który w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie zostanie do niej przyjęty, ma prawo ubiegać się o przyjęcie do pozostałych klas liceum. Przy kwalifikowaniu w takim wypadku pominięty będzie wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, przewidziany dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU MATERIAŁU, 
KTÓRY OBOWIĄZUJE PODCZAS EGZAMINU JĘZYKOWEGO 
DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Zagadnienia z gramatyki języka angielskiego obowiązujące na egzaminie:
I Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach:
1 Present Simple
2 Present Continuous
3 Present Perfect wykorzystanie przyimków for i since oraz przysłówków yet, already, before, never
4 Present Perfect Continuous
5 Past Simple 
6 Past Continuous
7 Past Perfect
9 Future Simple
wyrażenie going to oraz czas Present Continuous i Present Simple w opisywaniu przyszłości
zdania czasowe (time clauses) z when, as, until, as soon as, after, before 
II Mowa zależna (reported speech)
zdania twierdzące, pytające, rozkazujące
III Strona bierna (passive voice)

IV Zdania podrzędnie złożone
1. przydawkowe określające (defining relative clauses) i nieokreślające (non-defining relative clauses)
np. The girl who lives next door is giving a party tonight. 
My mother, who lives in the country, visited me last Sunday.
2. okolicznikowe celu
np. The car body is painted to protect it from rust. 
3. warunkowe (typu 1, 2 i 3)
np. If Lucy gets a rise, she will go to Spain for a month.
If I were you, I would ask for help.
If John had worked more, he would have passed the exam. 
V Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne po określonych czasownikach
np. I managed to sell my old car. 
I enjoy taking photographs.
grupa czasowników po których używa się obu form bez zmiany znaczenia
np. I started to practise karate.
I started practising basketball.
VI Pytania
ogólne i szczegółowe
np. Do you like milk?
Where does he work?
pośrednie (indirect questions)
np. I need to know who you love. 
pytania o podmiot i dopełnienie (subject/object questions)
np. What do you do in the evenings?
Who invented the bulb?
pytania typu question tags
np. It’s cold today, isn’t it?
VII Rzeczownik
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
rzeczowniki złożone 
liczba mnoga regularna i nieregularna
przedimki: a(n), the, zero
VIII Czasownik
czasowniki złożone (phrasal verbs)
czasowniki modalne w teraźniejszości (can, can’t, could, should, shouldn’t, have to, must, don’t have to, mustn’t , need, may, might)
czasowniki modalne w przeszłości np. They should have accepted that job.
wyrażenie used to
wyrażenia przyimkowe np. listen to

IX Przymiotnik
stopniowanie regularne i nieregularne, stopień wyższy i najwyższy
stopień równy w porównaniach as … as
stopień równy przymiotnika z too, enough
przymiotniki z –ed i –Ing np. interested i interesting
przymiotniki mocne i słabe np. exhausted i tired
wyrażenia przyimkowe np. bad at
X Zaimek
zaimki ilościowe (quantifiers) np. much, many, a lot of, little, few itp. 
zaimki zwrotne i wzajemne

Wymagane dokumenty i terminarz ich składania

rekrutacja 2018 / 2019

do 20 czerwca 2018 r- składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

do 11 maja 2018 r. - składanie deklaracji 

25 maja 2018 r. godz. 15:00  - sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej*

4 czerwca 2018 r. godz. 10:00  - podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych*

od 22 do 26 czerwca 2018 r.- składanie następujących oryginałów dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych o których mowa w paragrafie 3 ust. 9 i 10 zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty z dnia 6 lutego 2014r.

13 lipca 2018 r. godz. 9:00 
Publikacja listy zakwalifikowanych do przyjęcia

od 13 do 25 lipca 2018r. - przyjmowanie oryginałów dokumentów (uzupełnianie dokumentacji):

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum(o ile nie został złożony wcześniej)

 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego(o ile nie został złożony wcześniej)

 • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia

 • dwie fotografie kandydata (podpisane ołówkiem na odwrocie)

 • karta zdrowia ucznia

26 lipca 2018 r.
Publikacja listy przyjętych do klasy 1

do 29 sierpnia 2018 r.- Prowadzenie rekrutacji w drugim naborze.


*dotyczy tylko uczniów składających deklaracje do klasy dwujęzycznej o profilu matematyczno-fizycznym

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
na rok szkolny 2018/2019

na podstawie:

 • Rozdziału 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 • Rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Postępowanie rekrutacyjne do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy:

 • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego
 • sporządzenie i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy zostali zakwalifikowani i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz w kolejnym etapie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły wraz wymaganymi dokumentami zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów w tym:

 • 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego ważone w skali procentowej zgodnie z zasadą

a) Wynik procentowy z zakresu:

  • języka polskiego
  • historii i wiedzy o społeczeństwie
  • matematyki
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

 • 72 punktów za oceny z języka polskiego, obowiązkowego języka obcego, matematyki oraz historii lub informatyki otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zasadą: 
  • 18 punktów      – ocena: celujący;
  • 17 punktów      – ocena: bardzo dobry;
  • 14 punktów      – ocena: dobry;
  •  8 punkty          – ocena: dostateczny;
  •  2 punktów       – ocena: dopuszczający
 • 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.
 • 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.
 • 3 punkt za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

            W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, udokumentowane oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,


W pierwszym naborze obowiązuje próg punktowy - 
80 pkt.


Rekrutacja uczniów do klasy dwujęzycznej o profilu matematyczno-fizycznym,
odbędzie się na podstawie egzaminu z j. angielskiego, który odbędzie się 

w dniu 25 maja 2018 roku o godz. 15.00 .


Rekrutacja uczniów do klasy integracyjnej

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej szkoły ponadgimnazjalnej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznych, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów (orzeczenie powinno być wydane na etap nauki w szkole ponadgimnazjalnej) - dotyczy klas integracyjnych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesław Chrobrego w Kłodzku.