PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU MATERIAŁU DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU MATERIAŁU, KTÓRY OBOWIĄZUJE
PODCZAS EGZAMINU JĘZYKOWEGO DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ
 
Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
 
Zagadnienia z gramatyki języka angielskiego obowiązujące na egzaminie:
I Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach:
1 Present Simple
2 Present Continuous
3 Present Perfect
wykorzystanie przyimków for i since oraz przysłówków yet, already, before, never
4 Present Perfect Continuous
5 Past Simple
6 Past Continuous
7 Past Perfect
9 Future Simple
10 wyrażenie going to oraz czas Present Continuous i Present Simple w opisywaniu
przyszłości
 
II Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne po określonych czasownikach np.
 • I managed to sell my old car.
 • I enjoy taking photographs.
 • grupa czasowników po których używa się obu form bez zmiany znaczenia
 • np. I started to practise karate.
 • I started practising basketball.
III Pytania ogólne i szczegółowe np.
 • Do you like milk?
 • Where does he work?
IV Rzeczownik
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • liczba mnoga regularna i nieregularna
 • przedimki: a(n), the, zero
V Czasownik
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)
 • czasowniki modalne w teraźniejszości (can, can’t, could, should, shouldn’t, have to, must,
 • don’t have to, mustn’t , need)
VI Przymiotnik
 • stopniowanie regularne i nieregularne, stopień wyższy i najwyższy
 • przymiotniki z –ed i –ing np. interested i interesting
VII Zaimek
 • zaimki ilościowe (quantifiers) np. much, many, a lot of, little, few itp.