PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
na rok szkolny 2017/2018

na podstawie:

 • Rozdziału 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 • Rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów w tym:

 • 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego ważone w skali procentowej zgodnie z zasadą
    
  a) Wynik procentowy z zakresu:
  • języka polskiego
  • historii i wiedzy o społeczeństwie
  • matematyki
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

 • 72 punktów za oceny z języka polskiego, obowiązkowego języka obcego, matematyki oraz historii lub informatyki otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zasadą:

  • 18 punktów      – ocena: celujący;
  • 17 punktów      – ocena: bardzo dobry;
  • 14 punktów      – ocena: dobry;
  •  8 punkty          – ocena: dostateczny;
  •  2 punktów       – ocena: dopuszczający


 • 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.

 • 18 punktówza szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:


  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
  • dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  z przedmiotu  lub przedmiotów  artystycznych  objętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  •  tytułu  finalisty  konkursu  z przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  objętych  ramowym  planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  •  tytułu  laureata  turnieju  z przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych  ramowym  planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  •  tytułu  finalisty  turnieju  z przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych  ramowym  planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.


 • 3 punkt za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnegom na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria o których mowa w art. 20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty, udokumentowane oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.


W pierwszym naborze obowiązuje

próg punktowy - 80 pkt.


Rekrutacja uczniów do klasy dwujęzycznej odbędzie się na podstawie egzaminu z j. angielskiego, który odbędzie się 
w dniu 5 maja 2017 roku o godz. 14.00 .


Rekrutacja uczniów do klasy integracyjnej

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej szkoły ponadgimnazjalnej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznych, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów (orzeczenie powinno być wydane na etap nauki w szkole ponadgimnazjalnej) - dotyczy klas integracyjnych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesław Chrobrego w Kłodzku.