plcsenfrdeit
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

Klasa dwujęzyczna

Regulamin rekrutacji dla kandydatów do klasy pierwszej dwujęzycznej
z językiem angielskim o profilu matematyczno-fizycznym 
w roku szkolnym 2018/2019

1.Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie znajomości języka angielskiego, który bada znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1). 

Test, za który można uzyskać 100 pkt, bada umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.


2. Sprawdzian uzdolnień językowych odbędzie się 
25 maja 2018r. o godz. 15:00 w sali nr 50 (Galeria Szkolna) w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. B. Chrobrego w Kłodzku. Wynik tego sprawdzianu jest wliczany do punktów rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej o profilu matematyczno-fizycznym.

W dniu4 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.


3. Kandydaci, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego co najmniej FC, którzy ukończyli szkołę typu gimnazjalnego w krajach anglojęzycznych, finaliści i laureaci konkursu z j. angielskiego „zDolny Ślązak” oraz finaliści i laureaci konkursu „Olimpiada Języka Angielskiego dla gimnazjalistów” są zwolnieni z egzaminu do klasy dwujęzycznej o profilu matematyczno-fizycznym. Zwolnienie z egzaminu oznacza uzyskanie maksymalnej liczby punktów za test językowy.


4. Kandydaci do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku deklaracji chęci przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie znajomości języka angielskiego do dnia 
11 maja 2018 roku.


5Kandydaci do klasy dwujęzycznej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego mogą otrzymać 
maksymalnie 300 punktów-200 punktów zgodnie z zasadami rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku oraz 100 punktów za sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego.

6Kandydat do klasy dwujęzycznej, który w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie zostanie do niej przyjęty, ma prawo ubiegać się o przyjęcie do pozostałych klas liceum. Przy kwalifikowaniu w takim wypadku pominięty będzie wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, przewidziany dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU MATERIAŁU, 
KTÓRY OBOWIĄZUJE PODCZAS EGZAMINU JĘZYKOWEGO 
DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Zagadnienia z gramatyki języka angielskiego obowiązujące na egzaminie:
I Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach:
1 Present Simple
2 Present Continuous
3 Present Perfect wykorzystanie przyimków for i since oraz przysłówków yet, already, before, never
4 Present Perfect Continuous
5 Past Simple 
6 Past Continuous
7 Past Perfect
9 Future Simple
wyrażenie going to oraz czas Present Continuous i Present Simple w opisywaniu przyszłości
zdania czasowe (time clauses) z when, as, until, as soon as, after, before 
II Mowa zależna (reported speech)
zdania twierdzące, pytające, rozkazujące
III Strona bierna (passive voice)

IV Zdania podrzędnie złożone
1. przydawkowe określające (defining relative clauses) i nieokreślające (non-defining relative clauses)
np. The girl who lives next door is giving a party tonight. 
My mother, who lives in the country, visited me last Sunday.
2. okolicznikowe celu
np. The car body is painted to protect it from rust. 
3. warunkowe (typu 1, 2 i 3)
np. If Lucy gets a rise, she will go to Spain for a month.
If I were you, I would ask for help.
If John had worked more, he would have passed the exam. 
V Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne po określonych czasownikach
np. I managed to sell my old car. 
I enjoy taking photographs.
grupa czasowników po których używa się obu form bez zmiany znaczenia
np. I started to practise karate.
I started practising basketball.
VI Pytania
ogólne i szczegółowe
np. Do you like milk?
Where does he work?
pośrednie (indirect questions)
np. I need to know who you love. 
pytania o podmiot i dopełnienie (subject/object questions)
np. What do you do in the evenings?
Who invented the bulb?
pytania typu question tags
np. It’s cold today, isn’t it?
VII Rzeczownik
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
rzeczowniki złożone 
liczba mnoga regularna i nieregularna
przedimki: a(n), the, zero
VIII Czasownik
czasowniki złożone (phrasal verbs)
czasowniki modalne w teraźniejszości (can, can’t, could, should, shouldn’t, have to, must, don’t have to, mustn’t , need, may, might)
czasowniki modalne w przeszłości np. They should have accepted that job.
wyrażenie used to
wyrażenia przyimkowe np. listen to

IX Przymiotnik
stopniowanie regularne i nieregularne, stopień wyższy i najwyższy
stopień równy w porównaniach as … as
stopień równy przymiotnika z too, enough
przymiotniki z –ed i –Ing np. interested i interesting
przymiotniki mocne i słabe np. exhausted i tired
wyrażenia przyimkowe np. bad at
X Zaimek
zaimki ilościowe (quantifiers) np. much, many, a lot of, little, few itp. 
zaimki zwrotne i wzajemne