PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

Stypendyści Programu Stypendialnego "Discipulus Exemplorum"

Stypendystami Uczniowskiego

Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego

„Discipulus Exemplorum”

za rok szkolny 2015/2016 zostali:

 
1. PAULINA TARSA absolwentka (3e)
2. ALEKSANDRA MAJERSKA 3c lo
3. IGOR KOZAK 3e lo
4. KINGA ROMAŃCZUKIEWICZ 2a lo
5. NATALIA CZYCZ 2e lo
6. KAMIL OGONOWSKI 2e lo
7. KAROLINA GOŁĘBIOWSKA 2a gimnazjum
8. BLANKA ŚLEDŹ 2a gimnazjum
9. MARIA JACHOWICZ 2a gimnazjum
 
Gratulujemy!!!

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZA I SEM. ROKU SZK.2015/2016

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
ZA I SEM. ROKU SZK.2015/2016


REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kłodzkiego.

Do dnia 25 marca wychowawcy składają do pedagoga wnioski o przyznanie uczniom stypendium za wyniki: w nauce oraz sporcie (druki wniosków będą dostępne w pokoju nauczycielskim lub na stronie szkoły: www.chrobry.org).
Okresem uprawniający do stypendium jest I semestr roku szkolnego 2015/2016.

Stypendium za wyniki w nauce:
A) stypendium I stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen 5,51 do 6.00 oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania,
B) stypendium II stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen do 5,11 do 5,50 oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania,
C) stypendium III stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen do 4,75 do 5,10 oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania.

Stypendium za osiągnięcia sportowe:
- I stopnia ( 1,2 lub 3 miejsce w finałach mistrzostw krajowych lub międzynarodowych organizowanych wyłącznie przez związki sportowe I inne organizacje sportowe (dotyczy m.in. Szkolnego Związku Sportowego) zarejestrowane w Ministerstwie Sportu I Turystyki lub ich odpowiedniki za granicą.

- II stopnia ( 1,2 lub 3 miejsce w finałach mistrzostw wojewódzkich organizowanych wyłącznie przez związki sportowe I inne organizacje sportowe (dotyczy m.in. Szkolnego Związku Sportowego) zarejestrowane w Ministerstwie Sportu I Turystyki .
i zachowanie co najmniej dobre.

- NIE BĘDZIE STYPENDIÓW III STOPNIA !!!
Do wniosku o stypendium sportowe należy dołączyć kserokopie dyplomów. Jeśli dyplom dotyczy sportów drużynowych, nauczyciel wychowania fizycznego jest zobligowany na odwrocie zamieścić informacje, że dany uczeń brał udział w rozgrywkach. Wszelkie kserokopie muszą być potwierdzone w sekretariacie szkoły za zgodność z oryginałem.

Tylko kompletne I prawidłowo uzupełnione wnioski zostaną przyjęte!

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Uwaga klasy: II gimnazjum oraz II i III liceum
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
ZA II SEM. ROKU SZK.2014/2015

REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kłodzkiego.

Do dnia 25 września wychowawcy składają do pedagoga wnioski o przyznanie uczniom stypendium za wyniki: w nauce oraz sporcie (druki wniosków będą dostępne w pokoju nauczycielskim lub na stronie szkoły: www.chrobry.org).
Okresem uprawniający do stypendium jest II semestr roku szkolnego 2014/2015.
Stypendium za wyniki w nauce:
a) stypendium I stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen 5,51 i wyższą oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania,
b) stypendium II stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen od 5,11 do 5,50 oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania,
c) stypendium III stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen od 4,75 do 5,10 oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania.

Stypendium za osiągnięcia sportowe:
- I stopnia ( 1,2 lub 3 miejsce w finałach mistrzostw krajowych lub międzynarodowych organizowanych wyłącznie przez związki sportowe i inne organizacje sportowe (dotyczy m.in. Szkolnego Związku Sportowego) zarejestrowane w Ministerstwie Sportu i Turystyki lub ich odpowiedniki za granicą.

- II stopnia ( 1,2 lub 3 miejsce w finałach mistrzostw wojewódzkich organizowanych wyłącznie przez związki sportowe i inne organizacje sportowe (dotyczy m.in. Szkolnego Związku Sportowego) zarejestrowane w Ministerstwie Sportu i Turystyki .
i zachowanie co najmniej dobre.

- NIE BĘDZIE STYPENDIÓW III STOPNIA !!!


Do wniosku o stypendium sportowe należy dołączyć kserokopie dyplomów. Jeśli dyplom dotyczy sportów drużynowych, nauczyciel wychowania fizycznego jest zobligowany na odwrocie zamieścić informacje, że dany uczeń brał udział w rozgrywkach. Wszelkie kserokopie muszą być potwierdzone w sekretariacie szkoły za zgodność z oryginałem.
Tylko kompletne i prawidłowo uzupełnione wnioski zostaną przyjęte!

Uczniowski Program Stypendialny Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum”

Uczniowski Program Stypendialny Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum” dla szczególnie uzdolnionych uczniów

STYPENDIUM SKIEROWANE JEST DO UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ROKU SZKOLNEGO 2014/2015!

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM (NALEŻY SPEŁNIĆ JEDEN Z NICH):

  • Posiadanie ocen celujących na świadectwie końcowym (minimum dwie) oraz szczególnych osiągnięć (laureaci w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim lub okręgowym), uzyskanych w danym roku szkolnym, (załączniki do wniosku: ksero dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, ksero świadectwa szkolnego, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb stypendium).
  • Posiadanie tytułu laureata co najmniej wojewódzkiego programu stypendialnego,
  • Posiadanie tytułu laureata I, II lub III miejsca w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, (załączniki do wniosku: ksero dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb stypendium).
  • Aktywna praca lub niekonwencjonalne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.(załącznikami do wniosku mogą być podziękowania, zaświadczenia, rekomendacje instytucji, z którymi współpracowaliście, oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb stypendium).

Termin zgłoszenia i przekazania dokumentów poświadczających osiągnięcia (ksero dyplomów, podziękowań i.t.p) oraz danych do wniosku
do 25 czerwca 2016r. do p.A.Olbińskiej!!!

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKÓW WRAZ LISTĄ KANDYDATÓW NA STYPENDYSTÓW DO STAROSTWA
- 30 CZERWCA 2016r.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOŻE KIEROWAĆ DYREKTOR SZKOŁY
LUB W PRZYPADKU PKT.4 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY.

O PRZYZNANIU STYPENDIUM ZDECYDUJE KAPITUŁA PROGRAMU STYPENDIALNEGO POWOŁANA PRZEZ ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO.

STYPENDIUM TO BĘDZIE PRZYZNAWANE NA OKRES 10 MIESIĘCY PRZYSZŁEGO ROKU SZKOLNEGO!
DANE DO WNIOSKU: Imię i nazwisko, klasa, adres zamieszkania, telefon, data urodzenia, imiona rodziców, średnia ocen końcowo rocznych, pesel, zachowanie. Należy też wypełnić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb stypendium).

STYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

STYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/ 2016.
Rządowy program pomocy uczniom.
Tylko dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię Psychologiczno Pedagogiczną! Wnioski do 4 września 2015r.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

Fundusz stypendialny "Dobre Drobne Stypendium"
Planowane są stypendia w wysokości: 50 zł miesięcznie dla uczniów klas V i IV szkół podstawowych i 70 zł miesięcznie dla uczniów gimnazjów.
Do 7 września 2015r. Do godz. 15.00 uczniowie (w roku szkolnym 2015/16) klas V I VI kłodzkich szkół podstawowych i kłodzkich gimnazjów mogą składać wnioski w Konkursie stypendialnym.
http://www.razemmozemywiecej.org.pl/www/

ZASIŁEK SZKOLNY / STYPENDIUM SZKOLNE (o charakterze socjalnym)
Do dnia 15 września należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, ul. Łużycka 7 w godzinach od 7-15.
Druki do pobrania znajdują się poniżej, a także są dostępne w OPS oraz na stronie internetowej:
http://www.ops.gmina.klodzko.pl/ http://klodzko24.eu/428506137/wnioski-stypendialne

Stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie Kłodzko
http://www.gmina.klodzko.pl/pl/stypendium-ciechowskiego/2084-stypendium.html
Wnioski można składać do 11 września 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kłodzku

Stypendium szkolne naukowe i sportowe za każdy semestr (II sem. 20014/20015 do 25 IX, I sem.2015/2016 do 25 III)
REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ (na stronie szkoły)
Stypendium Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum” za rok szkolny 2015/2016
WNIOSKI DO 25 CZERWCA 2016r. (dokumentację sporządza pedagog) 

http://www.powiat.klodzko.pl/oswiata/program-stypendialny-powiatu-klodzkiego-discipulus-exemplorum/

WAŻNA STRONA - www.mojestypendium.pl
Informacje o stypendiach, ciekawych konkursach i grantach.
To miejsce, w którym znajdziesz aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i przydatne informacje z dziedziny edukacji.

shemalevids.org