PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

Program Stypendialny „Discipulus Exemplorum”

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM:
                        (NALEŻY SPEŁNIĆ JEDEN Z NICH)

1) Posiadanie ocen celujących na świadectwie końcowym (minimum dwie) oraz szczególnych osiągnięć (laureaci w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim lub okręgowym), uzyskanych w danym roku szkolnym,
(załączniki do wniosku: ksero dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, ksero świadectwa szkolnego, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb stypendium).

2) Posiadanie tytułu laureata co najmniej wojewódzkiego programu stypendialnego.

3) Posiadanie tytułu laureata I, II lub III miejsca w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,
(załączniki do wniosku: ksero dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb stypendium).

4) Aktywna praca lub niekonwencjonalne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej
(załącznikami do wniosku mogą być podziękowania, zaświadczenia, rekomendacje instytucji, z którymi się współpracowało, oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb stypendium).

Termin zgłoszenia i przekazania dokumentów poświadczających osiągnięcia (ksero dyplomów, podziękowań itp.)
oraz danych do wniosku

do 14 czerwca 2017 r. do pedagoga lub psychologa!!!

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
WRAZ LISTĄ
  KANDYDATÓW NA STYPENDYSTÓW DO STAROSTWA 

-  30 CZERWCA 2017 r.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOŻE KIEROWAĆ DYREKTOR  SZKOŁY
LUB – W PRZYPADKU PKT. 4 – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY.

O PRZYZNANIU STYPENDIUM ZDECYDUJE KAPITUŁA PROGRAMU STYPENDIALNEGO POWOŁANA PRZEZ ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO.

STYPENDIUM TO BĘDZIE PRZYZNAWANE NA OKRES 10 MIESIĘCY PRZYSZŁEGO ROKU SZKOLNEGO!

DANE DO WNIOSKU:     
imię i nazwisko, klasa, adres zamieszkania, telefon, data urodzenia, imiona rodziców, średnia ocen końcoworocznych, pesel, zachowanie.   
Należy też wypełnić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb stypendium.