plcsenfrdeit
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

REGULAMIN
SALI NAUKI I RELAKSU
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
W KŁODZKU

 • § 1
 1. Regulamin określa przeznaczenie i zasady korzystania z Sali Nauki i Relaksu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
 2. Osoby przebywające w Sali Nauki i Relaksu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
 3. Wejście do Sali Nauki i Relaksu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna na tablicy informacyjnej w Sali Nauki i Relaksu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku i na stronie internetowej szkoły www.chrobry.org.
 • § 2
 1. Sala Nauki i Relaksu znajduje się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia lub zupełnego zamknięcia Sali Nauki i Relaksu w określone dni.
 3. Do korzystania z Sali Nauki i Relaksu uprawnieni są uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
 4. Za zgodą dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, w uzasadnionych przypadkach, do korzystania z Sali Nauki i Relaksu uprawnione są również inne osoby.
 5. Sala Nauki i Relaksu stanowi wydzieloną przestrzeń biblioteki szkolnej przeznaczoną do spędzania czasu pomiędzy zajęciami, spotkań towarzyskich, spożywania posiłków i napojów własnych oraz dostępnych na miejscu.
 6. Warunkiem wejścia do Sali Nauki i Relaksu jest rejestracja w Bibliotece szkolnej i podpisanie listy obecności.
 7. Osoby przebywające w Sali Nauki i Relaksu zobowiązane są do prawidłowego korzystania z niej, a w szczególności do:
 8. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i niniejszego Regulaminu;
 9. zachowania w stanie niepogorszonym pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń;
 10. zachowania porządku i czystości;
 11. wykonywania poleceń dyżurnego bibliotekarza związanych z jej funkcjonowaniem.
 12. W Sali Nauki i Relaksu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 13. prowadzenia głośnych rozmów, również telefonicznych i wywoływania hałasu;
 14. prowadzenia działalności niezgodnej z przeznaczeniem Sali Nauki i Relaksu, w szczególności prowadzenia imprez, działalności agitacyjnej, politycznej, handlowej i innej, na którą nie wyrażono zgody;
 15. wnoszenia na teren obiektu alkoholu, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Sali Nauki i Relaksu;
 16. używania otwartego ognia i środków łatwopalnych;
 17. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 18. W przypadku zaistnienia, czy chociażby podejrzenia zaistnienia zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających w Sali Nauki i Relaksu każda osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyżurnego bibliotekarza.
 19. Każda osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić dyżurnego bibliotekarza o awariach technicznych, uszkodzeniach lub innych problemach związanych w szczególności z użytkowaniem pomieszczenia i jego wyposażenia.
 • § 3

Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Sali Nauki i Relaksu, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności.

 • § 4

Osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia wyrządzone przez nią w mieniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku znajdującym się na terenie Sali Nauki i Relaksu, jak też za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Sali Nauki i Relaksu.

 • § 5

 Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować zakazem wstępu do Sali Nauki i Relaksu oraz koniecznością jej opuszczenia.

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 1148 ze zm.);

 • Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018r. zmieniające rozporządzenie w warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018r. poz.1485);

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. z 2020r. Poz. 1280);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 1519).

 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
 2. informacja
 3. Pogrążeni w żałobie
 4. ZAŁÓŻ WŁASNY BIZNES
 5. PUBLIKACJA LIST ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I
 6. LISTA PODRĘCZNIKÓW 2021/22
 7. WAKACJE 2021
 8. Rusza akcja "Wirtualny Dzień Dawcy"
 9. MIKROSKOPOWANIE
 10. PUSTUŁKA NA WIRYDARZU
 11. UCZNIOWIE ,,CHROBREGO" PROPAGUJĄ POEZJĘ IRLANDZKĄ
 12. LAUREACI XXVII SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
 13. Harmonogram spotkań z p. psycholog w dniu 17 czerwca (czwartek) Temat spotkania: Powrót do szkoły – co to dla mnie znaczy ?
 14. KLUCZ DO DRZWI UNIWERSYTETU
 15. UCZNIOWIE ,,CHROBREGO" PROPAGUJĄ POEZJĘ IRLANDZKĄ
 16. PODPISALIŚMY UMOWĘ O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM!
 17. KONKURS ,,Moja ulica leży w Europie"
 18. SZKOLENIE I WARSZTATY DLA RODZICÓW
 19. Sukces uczniów Chrobrego w finale wojewódzkim konkursu: Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1945.
 20. KARTA WYBORU ROZSZERZENIA- DLA KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH
 21. Etyka w technologii i internecie
 22. KARTA WYBORU ROZSZERZENIA- DLA KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH
 23. WYBÓR DALSZEJ ŚCIEŻKI KARIERY-UCZELNIE WYŻSZE
 24. LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 25. ROZPOCZĘCIE NABORU ELEKTRONICZNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 26. OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓW DO LICEUM
 27. DZIEŃ ZIEMI
 28. SUKCES W OLIMPIADZIE POLONISTYCZNEJ
 29. WYNIKI SZKOLNYCH KONKURSÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO
 30. WIELKANOC 2021
 31. II Koncert Piosenki Francuskiej, Niemieckiej i Rosyjskiej
 32. THE ENGLISH ACADEMY- ZAPROSZENIE
 33. Finał Olimpiady Wiedzy o Prawie rozstrzygnięty !
 34. SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY
 35. SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH
 36. Dzień Drzwi Otwartych w "Chrobrym"
 37. ŚWIĘTO MATEMATYKI gra
 38. SUKCES NASZEJ UCZENNICY!
 39. ŚWIĘTO MATEMATYKI. GRA ONLINE.
 40. "Chrobry" wśród 133 szkół w Polsce w programie "ArcGIS w Szkole" Esri Polska
 41. Sukces naszej uczennicy w olimpiadzie polonistycznej
 42. Konkurs "Moja sztuka" rozstrzygnięty!!!
 43. KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW
 44. ZAPROSZENIE Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MATEMATYKI
 45. WIELKI SUKCES NASZEJ UCZENNICY
 46. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO TEMAT: „Moja sztuka”
 47. Platforma Vulcan - rekrutacja elektroniczna
 48. SZKOLNY KONKURS LITERACKO-ORTOGRAFICZNY
 49. SPOTKANIE GRUP TEATRALNYCH
 50. KLASA II D ZACHĘCA DO SPACEROWANIA!
 51. SZKOLNY KONKURS RETORYCZNY
 52. ZAPISY NA KONKURSY MATEMATYCZNE!
 53. UWAGA! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA Z RODZICAMI
 54. KATYŃ- REGULAMIN KONKURSU
 55. OFERTA UCZELNI NA DRUGI TYDZIEŃ FERII
 56. FERIE ZIMOWE
 57. XVII Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy rozstrzygnięty
 58. Upamiętnienie postaci Dawida Altera Kurzmana
 59. KONKURS- PODZIĘKOWANIE
 60. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 61. Koncert Kolędowy 2020
 62. Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka i czat internetowy dedykowany dzieciom.
 63. RAZEM NA ŚWIĘTA
 64. ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM 2021
 65. GŁOSOWANIE NA PROJEKT OBYWATELSKI
 66. KONKURS RECYTATORSKI POEZJI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
 67. SZLACHETNA PACZKA OD CHROBRZAN
 68. LICZNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSIE O LAUR ZŁOTEGO PIÓRA
 69. Sukcesy naszych uczniów w konkursie języka angielskiego oraz konkursie szachowym MOGALO
 70. Wielki sukces w Konkursie o Laur Złotego Pióra
 71. Laureaci III Szkolnego Konkursu Historycznego – „Polska w XX wieku”
 72. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
 73. Wielki sukces w Konkursie o Laur Złotego Pióra
 74. Zagłosuj na szkolny projekt nr 25 i 27 !!!
 75. KOMUNIKAT
 76. KURTYNY 2020 WRĘCZONE!
 77. Wrocławska Mapa Akademicka
 78. Konkurs Historyczny - Polska w XX wieku
 79. Razem bezpieczniej
 80. DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
 81. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 82. SZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
 83. Komunikat!!!
 84. SUKCES NASZEJ UCZENNICY PAULINY GREDYS
 85. UWAGA! ZEBRANIE KOMITETU WS. ORGANIZACJI BALU MATURALNEGO ODWOŁANE!
 86. List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli.
 87. Szkoła Pamięta
 88. KONKURS PLASTYCZNY
 89. List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli.
 90. KOMUNIKAT
 91. KOMUNIKAT!
 92. PASOWANIE NA UCZNIA I LO im. B.CHROBREGO W KŁODZKU
 93. ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z 17 X 2020
 94. UWAGA ! Zmiana organizacji pracy od 19 października
 95. XXVIII Olimpiada Informatyczna
 96. Święto Edukacji w "Chrobrym" - 14.10.2020 - klasa IIa
 97. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 98. KONKURS Z J.ANGIELSKIEGO 'UNDERSTAND'
 99. UWAGA KONKURS PLASTYCZNY!!!
 100. Custom LO "Chrobry"
 101. CHROBRY! PHOTO GRAND PRIX 2020
 102. OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO edycja 2020
 103. Jubileuszowa XX edycję konkursu o stypendia w naszym regionie „zDolny Śląsk”
 104. Ważny komunikat !!!
 105. UWAGA MATURZYŚCI!
 106. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
 107. OŚWIADCZENIE (należy oddać 01.09.20)
 108. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 109. Aplikacja ProteGO Safe - wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców
 110. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21
 111. ODBIERANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI - HARMONOGRAM
 112. SZKOLNA LISTA PODRĘCZNIKÓW 2021/2022
 113. Laptopy dla "Chrobrego"
 114. ZNIŻKA DLA UCZNIÓW NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DO J.ANGIELSKIEGO
 115. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 116. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 117. Aktualności
 118. Maturzysto!!! - próbna matura
 119. KOMUNIKAT - SZKOŁA ZAMKNIĘTA
 120. ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"- GRANTY FUNDACJI ROZDANE
 121. SZKOLNE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGOSZKOLNE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO
 122. I MIEJSCE KRYSTIANA I OLIWII
 123. WIECZÓR PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
 124.  "NAJLEPSZY ARTYSTA WERNISAŻU 2020”
 125. Wernisaż Mistrz i Uczeń
 126. The English Academy
 127. VI FESTIWAL ARTYSTYCZNY ,,CHROBREGO"
 128. V Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich organizowany przez IPN
 129. WERNISAŻ MISTRZ I UCZEŃ
 130. TARGI EDUKACYJNE-RELACJA TV SUDECKIEJ
 131. TARGI EDUKACYJNE
 132. SZKOLNY KONKURS RETORYCZNY
 133. NASI UCZNIOWIE W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA KŁODZKA
 134. FESTIWAL ARTYSTYCZNY
 135. SUKCES DZIEWCZĄT
 136. ZWYCIĘSTWO CHŁOPCÓW
 137. KOLĘDOWY KONCERT W ,,CHROBRYM"
 138. VII Targi Edukacyjne w ,,Chrobrym"
 139. Jonatan Jantarski laureatem II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach
 140. SZLACHETNA PACZKA
 141. WIZYTA UCZNIÓW CHROBREGO W SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
 142. Konkurs wiedzy o Polsce i Czechach
 143. Marlena w Pałacu Prezydenckim
 144. ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA
 145. OGŁOSZENIE
 146. WOJSKO-NABÓR
 147. WARSZTATY
 148. II Szkolny Konkurs Historyczny
 149. PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH
 150. ZAJĘCIA SPORTOWE
 151. Wyróżnienie dla Wojtka Mikosy w Ogólnopolskim Konkursie "Niepodległa"
 152. WARSZTATY
 153. NASZA STYPENDYSTKA!
 154. SZKOŁA DO HYMNU
 155. POECI BEZ GRANIC
 156. PROJEKTY…PROJEKTY….I …ZREALIZUJEMY PROJEKTY!!!
 157. MISTRZOSTWO POWIATU KŁODZKIEGO DLA CHŁOPCÓW
 158. MISTRZOSTWO POWIATU KŁODZKIEGO DLA DZIEWCZĄT
 159. ,,SZKOŁA PAMIĘTA''
 160. MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 161. AKCJA ZAPALENIA ZNICZY NA GROBACH NAUCZYCIELI NASZEGO LICEUM
 162. WARSZTATY SAMOOBRONY NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 163. RELACJA TV SUDECKIEJ Z DNIA PAMIĘCI O MAESTRO WŁADYSŁAWIE ZAKRZEWSKIM
 164. Szkoła Pamięta !
 165. WYCIECZKA KLASY 2A DO NARODOWEGO MUZEUM WE WROCŁAWIU
 166. Uroczystości pasowania na ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
 167. SZKOLNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY Z HISTORII
 168. Akcja pisania listów do Powstańców Warszawskich
 169. Dzień Edukacji Narodowej
 170. WYCIECZKA GROSS- ROSEN
 171. Zaprzysiężenie nowej przewodniczącej szkoły
 172. Spektakl charytatywny ,,Burza"
 173. GŁOSOWANIE NA PROJEKT!
 174. MISTRZOSTWA SZKOŁY W LEKKOATLETYCE
 175. ,,Dzikie Koty" na Platformie Teatrów Amatorskich!
 176. SPEKTAKL ,,WESELE" TEATR ZDROJOWY W POLANICY ZDRÓJ
 177. KONKURS SZKOLNY- PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 178. STYPENDIA ROZDANE!
 179. Szkolne Mistrzostwa Lekkoatletyczne
 180. Szkolne pisanie listów do Powstańców Warszawskich
 181. SPEKTAKL ,,WESELE"
 182. SPEKTAKL ,,WESELE"
 183. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 184. LETNI KONCERT w "CHROBRYM"
 185. CREATIVE WRITING ON ENGLISH LESSONS part 2
 186. CREATIVE WRITING ON ENGLISH LESSONS
 187. SUKCES W OLIMPIADZIE POLONISTYCZNEJ
 188. Komunikat
 189. Komunikat
 190. DLA NAUCZYCIELI
 191. EGZAMINY GIMNAZJALNE
 192. Komunikat
 193. OSIĄGNIĘCIA HUMANISTÓW Z ,,CHROBREGO"
 194. FESTIWAL ARTYSTYCZNY
 195. Zaproszenie na spektakl ,,Burza"
 196. Public Speaking Contest- regulamin
 197. SUKCES NASZEGO UCZNIA W KONKURSIE POWIATOWYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
 198. Warsztaty z języka niemieckiego
 199. SPOTKANIE Z PANIĄ DIETETYK- ABSOLWENTKĄ CHROBREGO
 200. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 201. IV Edycja Konkursu ,,Katyń- Golgota Wschodu''
 202. I Powiatowy Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni- Żołnierze Wyklęci
 203. VI Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny-etap powiatowy
 204. DZIEŃ SZTUKI
 205. FESTIWAL ARTYSTYCZNY
 206. TARGI EDUKACYJNE W SP 7 W KŁODZKU
 207. FINAŁ STREFY WAŁBRZYSKIEJ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
 208. MISTRZOSTWA POWIATU W ,,CHROBRYM''
 209. MISTRZYNIE POWIATU W TENISIE STOŁOWYM
 210. Mistrzostwa Powiatu w pływaniu
 211. Studniówka 2019
 212. English Academy 2018
 213. Wycieczka grupy biologiczno-chemicznej
 214. RELACJE Z TARGÓW EDUKACYJNYCH DLA MATURZYSTÓW
 215. VI TARGI EDUKACYJNE W „CHROBRYM”
 216. Dzień walki z AIDS i innymi chorobami wenerycznymi
 217. Szlachetna Paczka w ,,Chrobrym"
 218. VI Targi Edukacyjne dla Maturzystów
 219. Wolontariusze z Chrobrego współtworzyli nowy oddział Szlachetnej Paczki w Bystrzycy Kłodzkiej
 220. Zimowa wizyta klasy 2a w Krakowie
 221. Bank Genów
 222. Dolnośląska Komórkomania w Chrobrym
 223. Wielki finał Szkolnego Konkursu Historycznego
 224. Sukcesy naszych uczennic w konkursie literackim
 225. Wycieczka historyczna do Świętochłowic!
 226. Konkurs piosenki patriotycznej
 227. II Powiatowy Konkurs Poetycki
 228. Spotkanie Poetyckie
 229. IX European Taekwon-do Cup- sukces naszego ucznia!
 230. Sukces naszych uczennic w Ogólnopolskim Konkursie "Niepodległa"
 231. SZKOLNE OBCHODY ROKU ZBIGNIEWA HERBERTA
 232. Umowa z PWSZ w Nysie podpisana !!!
 233. IV edycja Powiatowego Konkursu pt. "Katyń - Golgota Wschodu"
 234. 100-lecie Odzyskania Niepodległości
 235. Porządkowanie cmentarza
 236. Wiersz o Maestro
 237. Kochany Maestro!
 238. „Ballada o Mistrzu” podbija Kotlinę Kłodzką
 239. MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY rok szkolny 2018/2019
 240. XV MARATON JĘZYKOZNAWCZY UW Instytut Filologii Angielskiej
 241. Brawo dla drużyn „Chrobrego” - Biegi Przełajowe
 242. Szkolne Mistrzostwa Lekkoatletyczne
 243. Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia
 244. Wybory do Rady Wolontariatu
 245. Wybory do Samorządu Szkolnego
 246. Pasowanie na ucznia
 247. Benefis Maestra Władysława Zakrzewskiego
 248. Koncert Charytatywny "Jesteśmy..." - 24.05.2018r. - Relacja Video Tv Kłodzka
 249. BENEFIS MAESTRA WŁADYSŁAWA ZAKRZEWSKIEGO
 250. Koncert Charytatywny Zatytułowany "Jesteśmy..." - 24.05.2018r.
 251. Matura 2018
 252. Finał V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego
 253. Głosowanie - "Bolesław 2018"
 254. Wernisaż "Mistrz I Uczeń" 2018 - Videorelacja
 255. Spektakl Charytatywny "Lustrzany Sen" 13.04.2018

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Współpraca

 dublinlogo
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logo
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS
 
 

Chrobry Run Club

Chrobry Run Club - aplikacja Runtastic 
Zapraszamy do zapisania sie do grupy

Chrobry Cycling Club