plcsenfrdeituk
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

REGULAMIN
SALI NAUKI I RELAKSU
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
W KŁODZKU

 • § 1
 1. Regulamin określa przeznaczenie i zasady korzystania z Sali Nauki i Relaksu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
 2. Osoby przebywające w Sali Nauki i Relaksu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
 3. Wejście do Sali Nauki i Relaksu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna na tablicy informacyjnej w Sali Nauki i Relaksu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku i na stronie internetowej szkoły www.chrobry.org.
 • § 2
 1. Sala Nauki i Relaksu znajduje się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia lub zupełnego zamknięcia Sali Nauki i Relaksu w określone dni.
 3. Do korzystania z Sali Nauki i Relaksu uprawnieni są uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
 4. Za zgodą dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, w uzasadnionych przypadkach, do korzystania z Sali Nauki i Relaksu uprawnione są również inne osoby.
 5. Sala Nauki i Relaksu stanowi wydzieloną przestrzeń biblioteki szkolnej przeznaczoną do spędzania czasu pomiędzy zajęciami, spotkań towarzyskich, spożywania posiłków i napojów własnych oraz dostępnych na miejscu.
 6. Warunkiem wejścia do Sali Nauki i Relaksu jest rejestracja w Bibliotece szkolnej i podpisanie listy obecności.
 7. Osoby przebywające w Sali Nauki i Relaksu zobowiązane są do prawidłowego korzystania z niej, a w szczególności do:
 8. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i niniejszego Regulaminu;
 9. zachowania w stanie niepogorszonym pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń;
 10. zachowania porządku i czystości;
 11. wykonywania poleceń dyżurnego bibliotekarza związanych z jej funkcjonowaniem.
 12. W Sali Nauki i Relaksu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 13. prowadzenia głośnych rozmów, również telefonicznych i wywoływania hałasu;
 14. prowadzenia działalności niezgodnej z przeznaczeniem Sali Nauki i Relaksu, w szczególności prowadzenia imprez, działalności agitacyjnej, politycznej, handlowej i innej, na którą nie wyrażono zgody;
 15. wnoszenia na teren obiektu alkoholu, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Sali Nauki i Relaksu;
 16. używania otwartego ognia i środków łatwopalnych;
 17. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 18. W przypadku zaistnienia, czy chociażby podejrzenia zaistnienia zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających w Sali Nauki i Relaksu każda osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyżurnego bibliotekarza.
 19. Każda osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić dyżurnego bibliotekarza o awariach technicznych, uszkodzeniach lub innych problemach związanych w szczególności z użytkowaniem pomieszczenia i jego wyposażenia.
 • § 3

Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Sali Nauki i Relaksu, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności.

 • § 4

Osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia wyrządzone przez nią w mieniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku znajdującym się na terenie Sali Nauki i Relaksu, jak też za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Sali Nauki i Relaksu.

 • § 5

 Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować zakazem wstępu do Sali Nauki i Relaksu oraz koniecznością jej opuszczenia.

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 1148 ze zm.);

 • Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018r. zmieniające rozporządzenie w warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018r. poz.1485);

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. z 2020r. Poz. 1280);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 1519).

Maturzystom A.D. 2018

jak najlepszych wyników w zmaganiach z maturalnymi zadaniami, wypracowaniami i wypowiedziami.

"Młodości, Ty nad poziomy wylatuj..."

Głosowanie zakończone !!!

Uroczystość wręczenia "BOLESŁAWÓW 2018" odbędzie się

27 kwietnia 2018 w czasie zakończenia roku szkolnego klas trzecich

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS
 
 

Chrobry Run Club

Chrobry Run Club - aplikacja Runtastic 
Zapraszamy do zapisania sie do grupy

Chrobry Cycling Club