REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2022/2023

Drukuj

REGULAMIN REKRUTACJI dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
na rok szkolny 2022/2023

na podstawie:

Postępowanie rekrutacyjne do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy:

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły wraz wymaganymi dokumentami zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.

I) 100 punktów rekrutacyjnych w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu po szkole podstawowej.
Wynik przedstawiony w procentach z:
języka polskiego – mnoży się przez 0,35,
b. matematyki –mnoży się przez 0,35,
c. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

II) 72 punkty rekrutacyjne w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (język polski, matematyka, język obcy, historia lub informatyka).

Za oceny wyrażone w stopniu:
a. celującym – 18 punktów,
b. bardzo dobrym –17 punktów,
c. dobrym – 14 punktów,
d. dostatecznym – 8 punktów,
e. dopuszczającym – 2 punkty.

III)  7 punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

IV) Maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , zgodnie z zasadą:
a.uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty napodstawie zawartych porozumień:
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

b.uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

c. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym – 4 punkty,
krajowym – 3 punkty,
wojewódzkim – 2 punkty,
powiatowym – 1 punkt.

Kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz okreś a miejsca uznane za wysokie w tych zawodach (https://www.kuratorium.wroclaw.pl/).
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.

V) 3 punkty rekrutacyjne za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

VI)  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

VII) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych nadrugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.

Rekrutacja uczniów do klasy integracyjnej

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej szkoły ponadpodstawowej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznych, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów (orzeczenie powinno być wydane na etap nauki w szkole ponadpodstawowej) - dotyczy klas integracyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesław Chrobrego w Kłodzku.

TERMINARZ na rok szkolny 2022/2023

  1. 16.05.2022 r. – 20.06.2022 r. – złożenie w szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły wydrukowanego z elektronicznego systemu naboru -https://dolnoslaskie.edu.com.pl/   (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
  2. 24.06.2022 r. – 13.07.2022 r. – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty i dwóch zdjęć
  3. 21.07.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  4. 22.07.2022 r. – 29.07. 2022 r. – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia
  5. 1.08.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych