plcsenfrdeituk

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 1148 ze zm.);

 • Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018r. zmieniające rozporządzenie w warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018r. poz.1485);

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. z 2020r. Poz. 1280);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 1519).

Program związany jest z misją i wizją szkoły zawartą w planie pracy na rok szkolny 2021/2022.

Jest zgodny z priorytetami dyrektora szkoły:

 

- działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,

- utrzymanie wysokiego poziomu nauczania języków obcych,

- podniesienie jakości nauczania i osiągnięcie wyższych wyników egzaminów maturalnych.

Niektóre z zadań mogą zmienić formę lub termin z uwagi na procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w I LO podczas pandemii COVID-19.

Imprezy szkolne, których nie ma w planie pracy szkoły, a które nauczyciele bądź uczniowie (SU) chcą zrealizować, powinny być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. Należy przedstawić dyrektorowi szkoły scenariusz imprezy z terminem i osobami odpowiedzialnymi.

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY:

Proces edukacyjno – wychowawczy w I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku ma na celu ukształtowanie sylwetki absolwenta, dojrzałego człowieka o określonej postawie moralno-społecznej.

Zgodnie z założeniami absolwent powinien:

 1. Posiadać poziom wiedzy ogólnej przewidzianej programem nauczania ze wszystkich przedmiotów

i dążyć do dalszego rozwoju intelektualnego.

 1. Rozwijać określone cechy charakteru i osobowości, takie jak: prawość, rzetelność, życzliwość, poczucie własnej wartości i honoru, powinien być wrażliwy na niesprawiedliwość i zło, kulturalny, taktowny, opanowany, lojalny, tolerancyjny. Powinien projektować i osiągać realne cele osobiste, rozwijać swoją osobowość zgodnie z przyjętymi wartościami moralnymi, podejmować odpowiedzialne decyzje zawodowe i osobiste, odważnie prezentować własny punkt widzenia, brać udział w dyskusjach zachowując tolerancję, otwierać się na nowe poglądy i poszerzać wiedzę.
 2. Przyjmować określoną postawę wobec innych ludzi: aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym

i kulturalnym, wyrażać życzliwość, szacunek i tolerancję wobec innych, poczuwać się do odpowiedzialności za sytuacje, w których uczestniczy i ponosi konsekwencje swoich działań.

 1. Reprezentować określoną postawę społeczną: otwarty na wartości uniwersalne, ciekawy świata, zna języki obce, dba o kulturę języka ojczystego, potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, przeciwstawia się złu, niesprawiedliwości

i nałogom, odważnie reaguje i podejmuje decyzje, powinien czuć się obywatelem Polskim, Europy

i świata, być człowiekiem prawym, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

Po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, być pomocnym dla innych absolwentów tej szkoły, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego kształceniem i wychowaniem.

 

CELE PROGRAMU:

 1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Kształtowanie u uczniów umiejętności koniecznych do przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole i integracja społeczności szkolnej.
 2. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej

i regionalnej. Kształtowanie i wzmacnianie u uczniów prawidłowych postaw społecznych, patriotycznych, kulturalnych i moralnych.

 1. Uwewnętrznianie postaw proekologicznych, szacunku dla przyrody.
 2. Kształtowanie u uczniów postawy zdrowego stylu życia, zapobiegające zaburzeniom odżywiania. Organizacja czasu wolnego uczniów.
 3. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz postawy asertywności, zapobiegające wchodzeniu

w zachowania ryzykowne, związane z przyjmowaniem środków psychoaktywnych.

Eliminowanie zachowań negatywnych, przeciwdziałanie agresji, przemocy, uzależnieniom oraz rozwijanie zainteresowań i wspieranie w wyborze dalszej drogi życiowej.

 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW:

 

I CEL: Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Kształtowanie u uczniów umiejętności koniecznych do przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole i integracja społeczności szkolnej.

1.ZADANIE: Rozeznanie potrzeb i problemów uczniów, rodzin, placówki.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Diagnoza i analiza problemów uczniów i sytuacji wychowawczej w szkole; Konsultacje i wymiana informacji dotyczących potrzeb i problemów uczniów z rodzicami, instytucjami i pracownikami między sobą; Tematyka godzin wychowawczych; Zajęcia poświęcone świadomemu wyrażaniu emocji w ramach koła teatralnego; Prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele TERMINY: I semestr roku szkolnego

 

2.ZADANIE: Rozwijanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzinami oraz wspieranie rodziców/ opiekunów w zakresie oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Zebrania z rodzicami – stacjonarnie lub w przypadku ostrożności związanej z COVID – 19 spotkania zdalne za pośrednictwem MS TEAMS (praca nad zwiększaniem frekwencji);

Imprezy okolicznościowe; Szkolenia dla rodziców/opiekunów; Zespoły do Spraw Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych (IPET-y); Opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

Indywidualne spotkania z wychowawcami, nauczycielami; Konsultacje z psychologiem i pedagogiem;

Zachęcenie rodziców do współpracy w organizacji imprez szkolnych.

Spotkania z rodzicami, pogadanki z zakresu profilaktyki uzależnień.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, pedagog, psycholog TERMINY: cały rok

 

3.ZADANIE: Wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI:Organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej

i materialnej. Współpraca z Urzędem Miasta (program rządowy „Wyprawka szkolna2021” dla uczniów niepełnosprawnych), Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz

z Policją; organizacja giełdy podręczników używanych.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, pedagog, psycholog TERMINY: cały rok

 

4.ZADANIE: Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Wprowadzenie od 1 września procedury bezpieczeństwa obowiązującej w I LO podczas pandemii COVID-19. Dyżury międzylekcyjne; Monitoring wizyjny; Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego – frekwencji; propagowanie i umożliwianie wykonania szczepień przeciwko COVID-19 (spotkanie informacyjne dla rodziców w sprawie szczepień młodzieży, lekcje wychowawcze o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 13 – 19.09.2021 – tydzień szczepień młodzieży).

Systematyczna wymiana informacji z rodzicami, instytucjami oraz między pracownikami szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów;Udział w procedurach „Niebieskiej Karty”;

Współpraca z Przychodnią rejonową ZOZ, Policją i Strażą Miejską;

Organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć profilaktycznych w zakresie: zachowań ryzykowanych, uzależnień, zagrożeń wynikających z korzystania z Technologii Informacyjnej

(cyberprzemoc), bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domach rodzinnych, a także w czasie wypoczynku zimowego i letniego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele TERMINY: cały rok

 

II CEL: Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej. Kształtowanie i wzmacnianie u uczniów prawidłowych postaw społecznych, patriotycznych, kulturalnych i moralnych.

1.ZADANIE: Prawidłowy rozwój prospołeczny uczniów.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 2021/2022;

Zapoznanie uczniów z historią i tradycjami szkoły – lekcje o historii szkoły „Dawniej i dziś”;

Wybory do Samorządu Uczniowskiego i wybory opiekuna SU;

Aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia;

Objęcie szczególną opieką uczniów klas pierwszych;

Szkolne Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego;

Święto Edukacji Narodowej;

Dzień Niepodległości; Udział w Miejskich i Powiatowych Obchodach Święta Odzyskania Niepodległości;

Wigilie klasowe, Jasełka – spektakl bożonarodzeniowy;

Tematyka lekcji wychowawczych; Spotkania z rodzicami;

Udział i pomoc rodziców w szkolnych uroczystościach: Pasowanie na ucznia liceum, studniówka;

Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

Udział uczniów w Rekolekcjach/ pielgrzymka maturzystów;

Dzień Patrona/ Konkurs o Patronie Szkoły;

Miejskie i Powiatowe Uroczystości z Okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791r.

Udział szkoły w programie ministerialnym „Poznaj Polskę” zakładającym poznanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnieć polskiej nauki;

Wycieczki integracyjne; Wycieczki edukacyjne;

Angażowanie do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej – DZIEŃ OTWARTY; Przedstawianie dorobku szkoły (spektakle, wystawa prac uczniów, konkursy, zawody sportowe);

Koła zainteresowań i warsztaty - zajęcia pozalekcyjne;

DZIEŃ SZTUKI - wernisaż „Mistrz i Uczeń”; VII Festiwal Artystyczny w I LO w Kłodzku;

Szerzenie idei wolontariatu/ Wspieranie akcji charytatywnych;

Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej SZLACHETNA PACZKA/ WOŚP;

Promowanie pomocy koleżeńskiej w nauce;

Wspieranie Domów Dziecka w Kłodzku oraz fundacji działających na rzecz potrzebujących;

Promocja akcji transplantologii w szkole;

Kontakt z młodzieżą z zagranicy; Współpraca z innymi szkołami;

Spotkania z przedstawicielami kultury;

Udział w akcji – „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”;

Udział liceum w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce;

Spotkanie i konkurs międzyszkolny dla szkół, których patronem jest Bolesław Chrobry.

Współpraca z Donahies Community Schol w Dublinie; wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus; Nawiązanie współpracy w Gimnazjum w Broumowie; Nawiązanie współpracy z Katolickim Liceum w Cieszynie.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele TERMINY: cały rok

 

 

III CEL: Uwewnętrznianie postaw proekologicznych szacunku dla przyrody.

 

1.ZADANIE: Propagowanie zachowań proekologicznych.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Edukacja ekologiczna w szkole. Realizacja programu „My dla Ziemi – zaczynamy od siebie”; Udział w akcjach proekologicznych, happeningach, konkursach: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi; Tematyka lekcji biologii we wszystkich poziomach edukacyjnych. Sortowanie odpadów (warsztaty w zakresie prawidłowej segregacji odpadów/ Zbieranie nakrętek/ Oszczędzanie energii i wody/ zakładanie własnych upraw doniczkowych i działkowych.

Wspomaganie Fundacji „Pod Psią Gwiazdą” i Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku;

Wycieczki z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, nauczyciele biologii, chemii, geografii, przedsiębiorczości, pedagog TERMINY: cały rok

 

IV CEL: Kształtowanie u uczniów postawy zdrowego stylu życia, zapobiegające zaburzeniom odżywiania. Organizacja czasu wolnego uczniów.

 

1.ZADANIE: Promowanie zdrowego stylu życia.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej; Spotkania indywidualne z pielęgniarką szkolną;

Grupowe i indywidualne zajęcia na temat higieny osobistej, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz radzenia sobie z emocjami/ tematyka lekcji wychowawczych, biologii i wychowania fizycznego;

Udział w zawodach sportowych i imprezach promujących aktywność ruchową i promujących zdrowy styl życia; Organizacja zajęć rekreacyjnych; Spotkania z dietetykiem;

DNI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ/ warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień z psychoterapeutą; przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych uzależnieniom;

Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kłodzku;

Obchody „Światowego Dnia Walki z AIDS” - 1 grudnia („Krajowy Program zwalczania AIDS

i zapobiegania zakażeniom HIV opracowany na lata 2017-2021”);

Kontynuowanie programu edukacyjnego „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” (klasy 1);

Kampania społeczna DRUGIE ŻYCIE; Współpraca z Fundacją DKMS – Zostań dawcą szpiku;

Akcja „Zimowa” i akcja „Letnia”; Wycieczki edukacyjne; Szkolne Mistrzostwa Lekkoatletyczne.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, nauczyciele wych.fiz., biologii, pedagog, psycholog TERMINY: cały rok

 

V CEL: Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz postawy asertywności, zapobiegające wchodzeniu w zachowania ryzykowne, związane z przyjmowaniem środków psychoaktywnych.

Eliminowanie zachowań negatywnych, przeciwdziałanie agresji, przemocy, uzależnieniom oraz rozwijanie zainteresowań i wspieranie w wyborze dalszej drogi życiowej.

1.ZADANIE: Przeciwdziałanie agresji, przemocy, uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Spotkania wszystkich oddziałów z psychologiem w celu diagnozowania problemów związanych z powrotem uczniów do szkoły po okresie izolacji i nauczania zdalnego; Indywidualne i grupowe zajęcia na temat rozpoznawania, rozumienia uczuć, rozwiązywania konfliktów, rozwijania umiejętności interpersonalnych, budowania poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości;

Redukowanie napięć emocjonalnych poprzez m.in. angażowanie uczniów w prace na rzecz klasy, szkoły, regionu;

Podejmowanie działań alternatywnych wobec zachowań agresywnych: organizacja czasu wolnego, angażowanie w różne formy aktywności, Akcja „Narodowe Czytanie”, The English Academy, VII Festiwal Artystyczny, Wernisaż „Mistrz i Uczeń”, III Koncert Piosenki Rosyjskiej Niemieckiej i Francuskiej, Dzień Języków Obcych, zajęcia pozalekcyjne (zgodne z zapotrzebowaniem uczniów), teatralne, sportowe, warsztaty plastyczne.

Terapeutyczne zajęcia indywidualne dla uczniów; Organizowanie spotkań z Policją.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną; Tematyka godzin wychowawczych;

Zajęcia ukierunkowane na kształtowanie umiejętności życiowych i radzenia sobie ze stresem;

Realizacja programów zdrowotnych: „ARS, czyli jak dbać o miłość;

Dni profilaktyki uzależnień; Program „Wybierz życie – Pierwszy Krok” (1 klasy); „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowany na lata 2017-2021”.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, chemii. nauczyciel doradztwa zawodowego TERMINY: cały rok

 

2.ZADANIE: Rozwijanie zainteresowań. Wspieranie w wyborze dalszej drogi kształcenia.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Tworzenie kół zainteresowań w zależności od potrzeb

i zainteresowań uczniów; Chór szkolny, SKS, Pracownia Plastyczna; Teatr Szkolny;

Wzmożona praca z uczniem zdolnym - przygotowanie młodzieży do udziału w olimpiadach, konkursach

i zawodach sportowych: Konkurs Piosenki Patriotycznej, IV Szkolny Konkurs Historyczny „Polska w XX wieku”, III edycja Konkursu Języka Niemieckiego „Aha, die Deutschen”, VI Powiatowy Konkurs „Katyń -Golgota Wschodu”, konkurs wiedzy o Gerhardzie Hirschfelderze i jego czasach w 80 rocznicę śmierci błogosławionego – dla uczniów „Chrobrego” i VIII klas szkół podstawowych z powiatu kłodzkiego, DACH – escape room (quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych), IX Szkolny Konkurs Przysłów Języka Niemieckiego, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Geograficzna, Szkolny Konkurs Chemiczny,

Konkurs Języka Rosyjskiego, Konkurs Wiedzy o Francji i inne szkolne konkursy, olimpiady przedmiotowe i zawody sportowe;

Rozwijanie samorządności poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego;

Wybór prymusa liceum - statuetka Bolesława Chrobrego;

Analiza wyników matury 2021. Losy absolwentów;

Współpraca z wyższymi uczelniami (Uniwersytetem Wrocławskim – Instytutem Filologii Słowiańskiej, Uniwersytetem Opolskim – Wydziałem Filologicznym oraz Wydziałem Biologicznym) – cykle wykładów; Organizowanie spotkań z absolwentami.

Program Doradztwa Zawodowego dla Liceum Ogólnokształcącego.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele

TERMINY: według harmonogramu olimpiad, zawodów i konkursów

 

 

EWALUACJA:

Ocena efektywności funkcjonowania programu wychowawczo - profilaktycznego.

 

Informacje na temat efektywności programu pochodzą od grupy badawczej – ankiety on-line oraz po obserwacjach, rozmowach z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

Służą one podnoszeniu jakości funkcjonowania placówki oraz poprawie klimatu społecznego, w którym wzrastają uczniowie.

Wyciągane z ewaluacji wnioski stanowią podstawę przy opracowaniu celów, które wyznaczą szczegółowe działania na następny rok szkolny.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, pedagog, psycholog TERMINY: II sem. r. szk. (czerwiec)

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Program wychowawczo - profilaktyczny jest częścią planu pracy szkoły, tworzony w oparciu

o diagnozę środowiska szkolnego, sytuacji wychowawczej i propozycji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

 1. Zmian w programie dokonuje Rada Pedagogiczna przy aprobacie Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Rodzice uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program. Uczniowie uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych.

 

 1. Z treścią programu zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas.

 

 1. Program wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

i Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS