Menu

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

DO PROJEKTU (MOBILNOŚCI)

REALIZOWANEGO W RAMACH AKCJI ERASMUS+

MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149158

Tytuł: Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie

Czas realizacji: 01.11.2023-30.04.2025 (18 miesięcy)

 §1

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w mobilnościach projektu: Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie”, finansowanego ze środków programu „ERASMUS+”.
  2. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia uczniom i pracownikom I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku podniesienia kompetencji cyfrowych i językowych i społecznych poprzezudział w zajęciach w szkole partnerskiej, warsztaty i inne doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekt umożliwi uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju osobistym zdobytej wiedzy
   i umiejętności, zwiększy motywację do samodoskonalenia oraz przyczyni
   się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych. Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje zostaną włączone do strategicznego rozwoju szkoły, co usprawni proces dydaktyczny i wzmocni pozycję szkoły.   

 § 2

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby uczące się/zatrudnione I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku wybrane spośród nauczycieli, dyrektorów oraz społeczności uczniowskiej (klas 2 i 3), które:
 • mają motywację do podnoszenia kompetencji;
 • są zaangażowane w pracę na rzecz szkoły oraz w realizację wartości promowanych przez szkołę;
 • chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej i przyczyniać się do rozwoju szkoły i poprawy jakości życia mieszkańców, wykorzystując nabyte w trakcie projektu umiejętności;
 • deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów projektu;

 

 1. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać Formularz rekrutacyjnyoddzielnie na każdy rodzaj mobilności (załącznik nr 1),

a następnie przekazać go do komisji rekrutacyjnej w formie papierowej na adres Sekretariat I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku ul. Wojska Polskiego 11, 57-300 Kłodzko. Nauczyciele zgłaszają chęć uczestnictwa w formie elektronicznej poprzez formularz Microsoft Forms. Termin składania zgłoszeń do mobilności uczniowskiej upływa 15 maja 2024 roku.

 § 3

Szczegółowa procedura rekrutacji

 1. Organizację procesu rekrutacji nadzoruje koordynator projektu, rekrutację przeprowadzi trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Rekrutacja uczestników mobilności uczniowskiej będzie prowadzona w terminie od 29 kwietnia 2024 do 15 maja 2024 roku.
 3. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły oraz w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu (rada pedagogiczna).
 4. Komisja rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria uczestnictwa.
 5. Podstawowe kryteria uczestnictwa:

1) Właściwe uzasadnienie chęci udziału w projekcie – maks. 5 punktów;

2) Opisanie planu wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce  – maks. 5 punktów;

3) Opisanie sposobów dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami  – maks. 5 punktów;

 1. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne:

1) Do udziału w mobilności zostaną zaproszone osoby, które wymagają szczególnego wsparcia w nauce j. angielskiego oraz informatyki, oraz takie osoby, które mogą aktywnie wspierać kolegów i koleżanki w podnoszeniu kompetencji w ww. obszarach wiedzy.

2) 5 miejsc jest zagwarantowanych uczniom/uczennicom znajdującym się w szczególnej sytuacji mającej wpływ na postępy edukacyjne.

 

W przypadku, kiedy kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów, decyduje kolejność zgłoszeń.

7.Komisja rekrutacyjna stworzy listę uczestników oraz listę rezerwową kandydatów/kandydatek, spełniających wymogi uczestnictwa w projekcie i kwalifikowanych w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników wybranych w pierwszym naborze.

8.Komisja rekrutacyjna poinformuje kandydatów o wynikach naboru do dnia 22 maja 2024

9.Do 24 maja 2024 każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania do 27 maja 2024 w przypadku decyzji pozytywnej, zmiany wyników rekrutacji.

 1. Do kolejnego etapu rekrutacji komisja wybierze 40 uczestników, którym przydzieli wykonanie zadań projektowych. Zadania również będą podlegać ocenieniu. Terminy realizacji zadań zostaną wyznaczone przez komisję do 7 czerwca 2024. Ten etap ma na celu poznanie uczestników, ich zaangażowania w projekt oraz motywacji uczniów do wzięcia udziału w projekcie. Uczestnicy między innymi będą zobligowani do rozpoczęcia zadań wyznaczonych przez koordynatora projektu na platformie eTwinning. 15 uczniów ze wskazanej 40 zostanie zakwalifikowanych do mobilności uczniowskiej na podstawie punktacji za wykonanie kolejnych zadań projektowych.

 § 4

Warunki uczestnictwa w mobilności

 1. Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w niej przez komisję rekrutacyjną.
 2. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje umowę (umowa zostaje zawarta pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą. Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Umowa zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w mobilności.
 3. Rezygnacja uczestnika z udziału w mobilności jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem umowy o odbycie wyjazdu szkoleniowego w ramach Programu „ERASMUS+”.

 

 1. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w mobilności dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań.
 2. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest do przestrzegania obowiązków uczestnika (załącznik nr 2).

 § 5

Organizacja mobilności

Jednym z założeń projektu jest organizacja wyjazdów (mobilności) na zajęcia w szkole partnerskiej. 

 1. W projekcie przewidziano 15 mobilności uczniowskich.
 2. Wizyta zagraniczna w szkole partnerskiej będzie trwała 10 dni.
 3. W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na udział w zajęciach w szkole partnerskiej, podróż, zakwaterowanie, wyżywienie).
 4. W ramach projektu przewidziano szczególne wsparcie dla osób, dla których wyjazd byłby niemożliwy z uwagi na trudna sytuację ekonomiczną – w przypadku zgłoszenia takich trudności przez kandydata, komisja rekrutacyjna rozważy możliwość dodatkowego wsparcia kandydata, indywidualnie w kwocie adekwatnej do potrzeb (np. zakup walizki, czy ubrań).
 5. Planuje się przeprowadzenie mobilności w drugiej połowie września 2024 roku LUB początku października 2024 roku. Daty realizacji wizyty zagranicznej uzależnione są od dostępności terminu w szkole partnerskiej, oraz postępów w działaniach przygotowawczych, organizacji roku szkolnego oraz od dostępności biletów lotniczych. Daty te mogą też ulec zmianie ze względu na działanie siły wyższej, jednak wszystkie mobilności muszą odbyć się do końca trwania projektu.

Załączniki do regulaminu rekrutacji:

 1. załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny
 2. załącznik nr 2: Obowiązki uczestnika projektu

 

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

Imię i nazwisko

 

Klasa

 

Data urodzenia

 

Adres do korespondencji

 

Adres e-mail

 

Numer telefonu

 

Numer telefonu opiekuna prawnego

 

 

Proszę szczegółowo uzasadnić, dlaczego chciałby Pan / Pani wziąć udział w projekcie.

Punktacja

 Wypełnia Kandydat/Kandydatka

 

Proszę opisać, w jaki sposób zamierza Pan / Pani wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce i jak pomogą one Panu / Pani w codziennej pracy w szkole.

Punktacja

 Wypełnia Kandydat/Kandydatka

 

Proszę opisać, w jaki sposób zamierza Pan / Pani dzielić się wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami.

Punktacja

 Wypełnia Kandydat/Kandydatka

 

Średnia ocen z ostatnich 2 lat z j. angielskiego

Punktacja

 Wypełnia Kandydat/Kandydatka

 

Średnia ocen z ostatnich 2 lat z informatyki

Punktacja

 Wypełnia Kandydat/Kandydatka

 

Jakie widzisz szanse i jakie trudności związane z nauką języka angielskiego

Punktacja

Wypełnia Kandydat/Kandydatka

 

Jakie widzisz szanse i jakie trudności związane z naukąinformatyki i wykorzystywaniem w różnych sferach życia narzędzi elektronicznych

Punktacja

Wypełnia Kandydat/Kandydatka

 

Przedstaw Twój pomysł na promocję poszerzania wiedzy /przełamywania barier w zakresie nauki języka angielskiego i wykorzystywaniem w różnych sferach życia narzędzi elektronicznych (zarówno w szkole jak i w środowisku lokalnym)

Punktacja

Wypełnia Kandydat/Kandydatka

 

Czy wnioskujesz o dodatkowe wsparcie indywidualne:        TAK*        NIE*

 

Podpis komisji rekrutacyjnej: 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje/wnioski komisji

         

*Niepotrzebne skreślić

*Kandydat może dowolnie rozszerzać poszczególne komórki formularza

 

Podpis kandydata: ……………………………………………………………..

Data złożenia wniosku: ……………………………………………………….

 

Załącznik nr 2

 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

PRZED MOBILNOŚCIĄ:

 • Podpisanie umowy i regulaminów
 • Udział w szkoleniu zajęciach przygotowujących do mobilności
 • Zapoznanie z programem wizyty w szkole partnerskiej
 • Udział w spotkaniach z zespołem projektowym
 • Wyrobienie karty EKUZ (Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego)
 • Posiadanie aktualnego dowodu tożsamości lub paszportu
 • Przygotowanie stosownej dokumentacji
 • Napisanie testu poziomującego z języka angielskiego

W TRAKCIE MOBILNOŚCI:

 • Realizacja programu wizyty zgodnie z programem
 • Prowadzenie stosownej dokumentacji (karta mobilności)
 • Sprawdzanie kompletności i poprawności otrzymanych dokumentów
 • Realizacja działań upowszechniających
 • Informowanie koordynatora projektu o przebiegu mobilności

PO ZAKOŃCZENIU MOBILNOŚCI:

 • Złożenie raportu online z systemu MobilityTool
 • Złożenie raportu wewnętrznego w formie pisemne i ustnej (podczas rady pedagogicznej)
 • Złożenie dokumentacji do koordynatora projektu
 • Wypełnienie wewnętrznej ankiety ewaluacyjnej
 • Napisanie testu sprawdzającego
 • Realizacja działań upowszechniających, w tym dzielenie sia nabytymi umiejętnościami

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS