Menu

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

ROK SZKOLNY 2023/2024

Podstawy prawne:

•         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 1148 ze zm.);

 

•         Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018r. zmieniające rozporządzenie w warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018r. poz.1485);

 

•         Rozporządzenie MEiN z dnia 22.07.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022r. poz.1593);

 Rozporządzenie MEiN z dnia 29.07.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022r. poz.1594);


  

•         Rozporządzenie MEiN z dnia 22.07.2022r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami  lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców (Dz. U. z 2022r. poz.1610);

 

Program związany jest z misją i wizją szkoły zawartą w planie pracy na
rok szkolny 2023/2024. Jest zgodny z priorytetami dyrektora szkoły:

-  działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,

-  utrzymanie wysokiego poziomu nauczania języków obcych,

-  podniesienie jakości nauczania i osiągnięcie wyższych wyników egzaminów

maturalnych,

-  podniesienie jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych,

-  rozpoczęcie wieloletniego udziału młodzieży w programach międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej

Imprezy szkolne, których nie ma w planie pracy szkoły, a które nauczyciele bądź uczniowie (SU) chcą zrealizować, powinny być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. Należy przedstawić dyrektorowi szkoły scenariusz imprezy z terminem i osobami odpowiedzialnymi.

SYLWETKA   ABSOLWENTA  SZKOŁY:

Proces edukacyjno – wychowawczy w I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku ma na celu ukształtowanie sylwetki absolwenta, dojrzałego człowieka o określonej postawie moralno-społecznej.

Zgodnie z założeniami absolwent powinien:
1.     Posiadać poziom wiedzy ogólnej przewidzianej programem nauczania ze

wszystkich przedmiotów i dążyć do dalszego rozwoju intelektualnego.

2.        Rozwijać określone cechy charakteru i osobowości, takie jak: prawość, rzetelność, życzliwość, poczucie własnej wartości i honoru, powinien być wrażliwy na niesprawiedliwość i zło, kulturalny, taktowny, opanowany, lojalny, tolerancyjny. Powinien projektować i osiągać realne cele osobiste, rozwijać swoją osobowość zgodnie z przyjętymi wartościami moralnymi, podejmować odpowiedzialne decyzje zawodowe i osobiste, odważnie prezentować własny punkt widzenia, brać udział w dyskusjach zachowując tolerancję, otwierać się na nowe poglądy i poszerzać wiedzę.

3.        Przyjmować określoną postawę wobec innych ludzi: aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym, wyrażać życzliwość, szacunek i tolerancję wobec innych, poczuwać się do odpowiedzialności za sytuacje, w których uczestniczy i ponosi konsekwencje swoich działań.

4.          Reprezentować określoną postawę społeczną: otwarty na wartości uniwersalne, ciekawy świata, zna języki obce, dba o kulturę języka ojczystego, potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, przeciwstawia się złu, niesprawiedliwości i nałogom, odważnie reaguje i podejmuje decyzje, powinien czuć się obywatelem Polskim, Europy i świata, być człowiekiem prawym, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

Po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, być pomocnym dla innych absolwentów tej szkoły, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego kształceniem i wychowaniem.

CELE  PROGRAMU:

1.   Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Kształtowanie u uczniów umiejętności koniecznych do przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole i integracja społeczności szkolnej.

2.     Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej. Kształtowanie i wzmacnianieu uczniów prawidłowych postaw społecznych, patriotycznych, kulturalnych i moralnych.

3.     Uzewnętrznianie postaw proekologicznych, szacunku dla przyrody.

4.     Kształtowanie u uczniów postawy zdrowego stylu życia, zapobiegające zaburzeniom odżywiania. Organizacja czasu wolnego uczniów.

5.     Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz postawy asertywności, zapobiegające wchodzeniu w zachowania ryzykowne, związane z przyjmowaniem środków psychoaktywnych.

Eliminowanie zachowań negatywnych, przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom oraz rozwijanie zainteresowań i wspieranie w wyborze dalszej drogi życiowej.

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW:

 

I  CEL: Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Kształtowanie u uczniów umiejętności koniecznych do przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole i integracja społeczności szkolnej.

1.    ZADANIE: Rozeznanie potrzeb i problemów uczniów, rodzin, placówki.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Diagnoza środowiska szkolnego (ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli, rozmowy, obserwacje) – raport z diagnozy jest przedstawiony na pierwszej Radzie Plenarnej. Diagnoza i analiza problemów uczniów powstaje na podstawie dokumentów rekrutacyjnych uczniów

i sytuacji wychowawczej w szkole;

Analiza opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, w tym opinii decydujących o dostosowaniu warunków na egzaminie maturalnym; Konsultacje i wymiana informacji dotyczących potrzeb i problemów uczniów z rodzicami, instytucjami i pracownikami między sobą; Ustalenie tematyki godzin wychowawczych;

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele

TERMINY: I semestr roku szkolnego
 

2.  ZADANIE: Rozwijanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzinami oraz wspieranie rodziców/ opiekunów w zakresie oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI:

Zebrania z rodzicami – praca nad zwiększaniem frekwencji; Imprezy okolicznościowe; Szkolenia dla rodziców/opiekunów; Zespoły do Spraw Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych (IPET-y);

Opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkole; Indywidualne spotkania z wychowawcami, nauczycielami;

Konsultacje z psychologiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym;
Zachęcenie rodziców do współpracy w organizacji imprez szkolnych.

Spotkania z rodzicami, pogadanki z zakresu tematyki obejmującej problemy współczesnej młodzieży.

Zajęcia poświęcone świadomemu wyrażaniu emocji w ramach koła

teatralnego;

Prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, pedagog, pedagog specjalny, psycholog

TERMINY: cały rok

3.   ZADANIE: Wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i materialnej. Współpraca z Urzędem Miasta (Program Rządowy „Wyprawka szkolna 2023” dla uczniów niepełnosprawnych), Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Policją; organizacja giełdy podręczników używanych. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Organizacja konsultacji pedagogiczno-psychologicznych dla rodziców.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, pedagog, pedagog specjalny, psycholog

     TERMINY: cały rok              

4.  ZADANIE: Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Dyżury nauczycieli na przerwach; Monitoring wizyjny; Kontrola właściwego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa

w szkole (monitoring, noszenie przez uczniów strojów szkolnych).

Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego – frekwencji;

Monitorowanie zachowania uczniów i reagowanie w przypadku pojawienia

się niepożądanych zachowań; Systematyczna wymiana informacji

z rodzicami, instytucjami oraz między pracownikami szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów; Udział pedagogów w posiedzeniach grup roboczych „Niebieskiej Karty”; Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Przychodnią rejonową ZOZ, Policją i Strażą Miejską; Poruszenie tematyki Praw Dziecka i Ucznia na lekcjach wychowawczych;

Organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć profilaktycznych w zakresie: zachowań ryzykowanych, uzależnień, zagrożeń wynikających z korzystania z technologii Informacyjnej (cyberprzemoc), bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domach rodzinnych, a także w czasie wypoczynku zimowego i letniego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele

TERMINY: cały rok
 

II   CEL: Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej. Kształtowanie i wzmacnianie u uczniów prawidłowych postaw społecznych, patriotycznych, kulturalnych i moralnych.

ZADANIE: Prawidłowy rozwój prospołeczny uczniów.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI:

Integracja zespołów klasowych – wycieczki integracyjne; dyskoteki szkolne; Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 2023/2024;

Dzień wycieczek integracyjnych wszystkich klas (15 IX).

Zapoznanie uczniów z historią i tradycjami szkoły – lekcje „Szkoła i Kłodzko

dawniej i dziś” – współpraca z Muzeum Ziemi Kłodzkiej i parafią WNMP w Kłodzku (X – XII)

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłodzku i Komendą Powiatową Policji.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego; Wdrażanie uczniów do samorządności poprzez pracę w Samorządzie Uczniowskim;

Aktywna działalność Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia;

Objęcie szczególną opieką uczniów klas pierwszych (9 klas);

Szkolne Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (luty 2024r.); Dzień pamięci o zmarłych nauczycielach „Chrobrego”;

Święto Edukacji Narodowej;

Dzień Niepodległości;

Udział w Miejskich i Powiatowych Obchodach Święta Odzyskania Niepodległości;

Spotkania wigilijne uczniów z wychowawcami; Przedstawienie świąteczne oraz świąteczny koncert Chóru Szkolnego;

Spotkania z rodzicami; Udział i pomoc rodziców w szkolnych uroczystościach: Pasowanie na ucznia liceum; Studniówka;

Dolnośląski Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni - Żołnierze Wyklęci;

Aktywny udział uczniów w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka

Cykl lekcji bibliotecznych dla klas 1 i 2.

Udział uczniów w Rekolekcjach/ pielgrzymka maturzystów;

Dzień Patrona/ Konkurs o Patronie Szkoły;

Miejskie i Powiatowe Uroczystości z Okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja

1791r.

Udział szkoły w programie ministerialnym „Poznaj Polskę” zakładającym poznanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki;

Wycieczki integracyjne; Wycieczki edukacyjne;
Angażowanie do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej – DNI OTWARTE (2 dni) dla kandydatów do liceum i ich rodziców - przedstawianie dorobku szkoły, spektakle, wystawa prac uczniów, konkursy, zawody sportowe;

Koła zainteresowań i warsztaty - zajęcia pozalekcyjne;

DNI SZTUKI z wernisażem wystawy „Mistrz i Uczeń”;

Koncert edukacyjny dla młodzieży „Miłość i muzyka”.;
Szerzenie idei wolontariatu/ Wspieranie akcji charytatywnych;

Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej SZLACHETNA PACZKA/ WOŚP; Promowanie pomocy koleżeńskiej w nauce;

Wspieranie Domów Dziecka w Kłodzku oraz fundacji działających na rzecz potrzebujących; Promocja akcji transplantologii w szkole;

Kontakt z młodzieżą z zagranicy; Współpraca z innymi szkołami;

Spotkania z przedstawicielami kultury;

Udział w dwóch programach Erasmus + wyjazdy młodzieży i nauczycieli.

Udział liceum w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce; Kontynuowanie współpracy w Gimnazjum w Broumovie;

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV – pożegnanie absolwentów – tradycja wręczania Bolesławów.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele

TERMINY: cały rok

III CEL: Uzewnętrznianie postaw proekologicznych szacunku dla przyrody.

ZADANIE: Propagowanie zachowań proekologicznych.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Edukacja ekologiczna w szkole;

Koło Przyjaciół Przyrody „Dubia & Flora”. Przygotowanie i rozpoczęcie działalności „ekopracowni” powstałej w ramach projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej. Szkolny projekt ekologiczny „Jeden uczeń – jedno drzewo” trzecia edycja; Udział w akcjach proekologicznych, happeningach, konkursach;

Dzień Ziemi; Tematyka lekcji biologii we wszystkich poziomach edukacyjnych. Sortowanie odpadów/ Oszczędzanie energii i wody/ zakładanie własnych upraw doniczkowych i działkowych. Wspomaganie Fundacji „Pod Psią Gwiazdą” i Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku; Wycieczki z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, nauczyciele biologii, chemii, geografii, przedsiębiorczości, pedagog

TERMINY: cały rok

IV     CEL: Kształtowanie u uczniów postawy zdrowego stylu życia, zapobiegające zaburzeniom odżywiania. Organizacja czasu wolnego uczniów.

ZADANIE: Promowanie zdrowego stylu życia.

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej; Spotkania indywidualne z pielęgniarką szkolną;

Grupowe i indywidualne zajęcia na temat higieny osobistej, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz radzenia sobie z emocjami/ tematyka lekcji wychowawczych, biologii i wychowania fizycznego; Udział w zawodach sportowych i imprezach promujących aktywność ruchową i promujących zdrowy styl życia; Organizacja zajęć rekreacyjnych; Spotkania z dietetykiem;

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ; przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych uzależnieniom;

Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kłodzku;

Kontynuowanie programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowany na lata 2022 – 2026”;

Kontynuowanie programu edukacyjnego „Wybierz Życie - Pierwszy Krok”; Kampania społeczna DRUGIE ŻYCIE; Współpraca z Fundacją DKMS – Zostań dawcą szpiku; „Komórkomania” akcja promująca transplantację szpiku.

Akcja „Zimowa” i akcja „Letnia”; Wycieczki edukacyjne;

Mistrzostwa Szkół średnich w Tenisie Ziemnym; Mistrzostwa szkoły w Szachach, Mistrzostwa szkoły w Pływaniu; Halowy Turniej Piłki Nożnej; 3 edycja nauczycielskiego biegu/spaceru „Zawsze Pier(w)si”.

Lekcje w nowych salach gimnastycznych – sala z rowerami treningowymi oraz sala ćwiczeń siłowych.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, Samorząd Uczniowski, nauczyciele

wychowania fizycznego, biologii, pedagog, psycholog

TERMINY: cały rok
 

V     CEL: Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz postawy asertywności, zapobiegające wchodzeniu w zachowania ryzykowne, związane z przyjmowaniem środków psychoaktywnych.

Eliminowanie zachowań negatywnych, przeciwdziałanie agresji, przemocy, uzależnieniom oraz rozwijanie zainteresowań i wspieranie w wyborze dalszej drogi życiowej.

1. ZADANIE: Przeciwdziałanie agresji, przemocy, uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym.

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Spotkania wszystkich oddziałów z psychologiem, terapeutą pedagogicznym, pedagogiem;

Indywidualne i grupowe zajęcia na temat rozpoznawania, rozumienia uczuć, rozwiązywania konfliktów, rozwijania umiejętności interpersonalnych (TUS), budowania poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości; Redukowanie napięć emocjonalnych poprzez m.in. angażowanie uczniów w prace na rzecz klasy, szkoły – praca w SU, wolontariat szkolny, regionu;

Podejmowanie działań alternatywnych wobec zachowań agresywnych:

organizacja czasu wolnego, angażowanie w różne formy aktywności, Akcja „Narodowe Czytanie”, The English Academy, Dni sztuki – warsztaty i spotkania ze sztuką. Wernisaż wystawy „Mistrz i Uczeń” z konkursem na najlepszego artystę „Chrobrego”, zajęcia pozalekcyjne (zgodne z zapotrzebowaniem uczniów), teatralne, sportowe, plastyczne. Konkurs przysłów Języka Niemieckiego; Europejski Dzień Języków Obcych;

Terapeutyczne zajęcia indywidualne dla uczniów; Organizowanie spotkań klas  z  Policją.  Współpraca  z  Poradnią  Psychologiczno  -  Pedagogiczną; Tematyka godzin wychowawczych; Zajęcia ukierunkowane na kształtowanie umiejętności życiowych i radzenia sobie ze stresem;

Realizacja programów zdrowotnych: „ARS, czyli jak dbać o miłość”;

Tydzień profilaktyki uzależnień; Program „Wybierz życie – Pierwszy Krok”;

„Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”.
 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, pedagog, terapeuta pedagogiczny, psycholog, nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, chemii. nauczyciel doradztwa zawodowego

TERMINY: cały rok

2. ZADANIE: Rozwijanie zainteresowań. Wspieranie w wyborze dalszej drogi kształcenia.

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Tworzenie kół zainteresowań w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów; Chór szkolny, SKS, Pracownia Plastyczna; Teatr Szkolny; Koło Przyjaciół Przyrody „Dubia & Flora”; Wzmożona praca z uczniem zdolnym - przygotowanie młodzieży do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych; VI Szkolny Konkurs Historyczny „Polska w XX wieku”, Konkurs Języka Niemieckiego „Aha, die Deutschen”, VIII Powiatowy Konkurs „Katyń - Golgota Wschodu”,

Szkolny Konkurs Przysłów Języka Niemieckiego, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Geograficzna, Szkolny Konkurs Chemiczny, Szkolny Konkurs dotyczący Praw Człowieka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka; Konkurs Języka Rosyjskiego, Konkurs Wiedzy o Francji i inne szkolne konkursy, olimpiady przedmiotowe i zawody sportowe;

Działalność Samorządu Uczniowskiego;

Wybór prymusa liceum - statuetka Bolesława Chrobrego;

Analiza wyników matury 2023. Losy absolwentów;

Współpraca z wyższymi uczelniami (Państwową Akademią Nauk Stosowanych

w Nysie, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim i innymi uczelniami wyższymi); Organizowanie spotkań z absolwentami.

Program Doradztwa Zawodowego dla Liceum Ogólnokształcącego; Spotkania

maturzystów z dyrektorem i pedagogiem – szkolenie – procedury maturalne i dostosowania warunków i form egzaminu; Matury próbne w klasach IV przygotowane przez CKE i OKE;

Dodatkowe godziny pozalekcyjne z przedmiotów maturalnych; Docenienie zdolnych uczniów poprzez typowanie ich do Programu Stypendialnego Rady Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum” oraz po każdym semestrze stypendium naukowego i sportowego.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele

TERMINY: według harmonogramu olimpiad, zawodów i konkursów
 

EWALUACJA:

Ocena efektywności funkcjonowania programu wychowawczo - profilaktycznego.

 

Informacje na temat efektywności programu pochodzą od grupy badawczej –

ankiety on-line oraz po obserwacjach, rozmowach z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

Służą one podnoszeniu jakości funkcjonowania placówki oraz poprawie

klimatu społecznego, w którym wzrastają uczniowie.

Wyciągane z ewaluacji wnioski stanowią podstawę przy opracowaniu celów, które wyznaczą szczegółowe działania na następny rok szkolny.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, zespół ds. programu wych.profilakt.

TERMINY: II sem. r. szk. (czerwiec)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

•   Program wychowawczo - profilaktyczny jest częścią planu pracy szkoły, tworzony w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego, sytuacji wychowawczej i propozycji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

•  Zmian w programie dokonuje Rada Pedagogiczna przy aprobacie Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Rodzice uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program. Uczniowie uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych.

 

•  Z treścią programu zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas.

 

•  Wychowawcy klas wraz z uczniami ustalają Klasowy Program Wychowawczy w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny (do 29 IX 2023r.).

 

•  Program wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

•  Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.

Podkategorie

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS