Menu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego"

Biuro Projektu: Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 74 85 00 301
Lider Projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Partnerzy: Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kłodzki, Powiat Świdnicki, Zespół Szkół Alternatywnych Sp. z o.o. w Kłodzku

 

Regulamin rekrutacji
do projektu pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Projekt pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” jest realizowany w ramach realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 (FEDS 2021–2027), Priorytetu nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” Działania nr 9.3 „Transformacja w edukacji”.
 2. Projekt jest realizowany przez partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego, Powiatu Kłodzkiego, Powiatu Świdnickiego, Zespołu Szkół Alternatywnych Sp. z o.o. w Kłodzku i Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która pełni rolę Lidera Projektu.
 3. Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego.
 4. Celem głównym projektu jest łagodzenie skutków transformacji na terenie Subregionu Wałbrzyskiego (w powiatach świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim) przez inwestycje w wysoką jakość edukacji i wzrost dostępności do takich usług edukacyjnych, którym celem będzie wsparcie regionu w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu i porozumień paryskich i kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów liceów obszarów pogórniczych w celu dostosowania ich do wymogów gospodarki.
 5. Niniejszy regulamin określa:

- słownik pojęć,

- zakres wsparcia,

- warunki uczestnictwa w projekcie,

- procedury rekrutacji,

- uprawnienia i obowiązki uczestników projektu,

- zasady rezygnacji z zajęć,

- zasady monitoringu.

 1. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Kierowniczki Projektu. Projekt jest realizowany w Partnerstwie, podział zadań w projekcie określa umowa partnerska oraz szczegółowy wniosek o dofinansowanie projektu.
 2. W celu sprawnego realizowania Projektu z Kierowniczką Projektu współpracują:

– specjalistka ds. rozliczeń,

- Mentor/mentorka szkolny.

 1. Decyzje dotyczące rekrutacji podejmuje Kierowniczka Projektu.
 2. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są w Szkolnych Biurach Projektu oraz w  Biurze Projektu Lidera.
 3. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.

 

 • 2

Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Kandydat/kandydatka – osoba, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 2. Uczestnik/uczestniczka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielone jest wsparcie poprzez jej udział w projekcie.
 3. Kandydat/uczestnik pełnoletni – osoba pow. 18 roku życia.
 4. Projekt – projekt „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”.
 5. Lider – Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,
 6. Biura projektu:
 7. a) Szkolne Biura Projektu znajdujące się w sekretariatach uczniowskich w szkołach:
 8. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, ul. Pionierów 30, 58-100 Świdnica,
 9. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicy, ul. Równa 11, 58-200 Świdnica,
 10. III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, ul. Kościelna 32, 58-100 Świdnica,
 11. Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach, Marii Skłodowskiej-Curie 9, 58-160 Świebodzice,
 12. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu, ul. Kościuszki 31, 58-150 Strzegom,
 13. I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Piłsudskiego 10, 58-200 Dzierżoniów,
 14. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 1, 58-200 Dzierżoniów,
 15. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, ul. Szkolna 5, 58-260 Bielawa,
 16. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 11, 57-300 Kłodzko,
 17. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, Osiedle Piastowskie 17, 57-400 Nowa Ruda,
 18. Liceum Alternatywne w Kłodzku, ul. Łużycka 8, 57-300 Kłodzko.
 19. b) Biuro Lidera Projektu: Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze
 20. Kierowniczka Projektu – osoba zarządzająca Projektem.
 21. Mentor/mentorka – osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji oraz bieżący kontakt z uczestnikami (wsparcie uczniów z zakresu doradztwa, wskazanie celów dydaktycznych poszczególnych form wsparcia w projekcie oraz motywowanie uczniów do udziału w formach wsparcia).
 22. Zespół Zadaniowy – zespół osób składający się z Kierowniczki Projektu, Mentora/mentorki i nauczyciela/nauczycielki zatrudnionej w szkole, odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • 3

Zakres wsparcia

Projekt obejmuje następujące wsparcia[1]:

 1. dla uczniów/uczennic:
 2. a) Zadanie 1. Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów (RE.22 maja 2018 r.) - rozumienie i tworzenie informacji, krytycznego myślenia oraz posługiwania się językiem ojczystym: tworzenie informacji, budowanie wypowiedzi, krytyczne myślenie, rozumienie tekstów czytanych,
 3. b) Zadanie 2. Zadanie 2 - Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów (RE.22 maja 2018 r.) – wielojęzyczność: zajęcia z języków obcych, w tym trening 4 umiejętności komunikacyjnych,
 4. c) Zadanie 3 - Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów (RE.22 maja 2018 r.) - nauki matematyczne i przyrodnicze (1 cz. STEAM): zajęcia z matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii,
 5. d) Zadanie 4 - Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów (RE.22 maja 2018 r.) - sztuki audiowizualne, technologia i inżynieria (2 cz. STEAM):
 6. e) Zadanie 5 - Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów (RE.22 maja 2018 r.) - kompetencje cyfrowe w oparciu o DigComp 2.1: zajęcia z robotyki, podstawy druku 3 d, podstawy Arduino i programowania mikrokomputerów, zajęcia z informatyki, cyfryzacji i TiK w wychowaniu fizycznym,
 7. f) Zadanie 6 - Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów (RE.22 maja 2018 r.) w zakresie przedsiębiorczości i współpraca z pracodawcami: zajęcia z biznesu i zarządzania, przedsiębiorczości, udział w spotkaniach i pogadankach z pracodawcami,
 8. g) Zadanie 7 - Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów (RE.22 maja 2018 r.) w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej: warsztaty teatralne, wokalno-instrumentalne, zajęcia artystyczne, wyjazdy edukacji kulturalnej,
 9. h) Zadanie 8 - Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów (RE.22 maja 2018 r.) w zakresie kompetencji obywatelskich: zajęcia z edukacji historycznej i obywatelskiej,
 10. i) Zadanie 9 - Kursy, szkolenia i inne formy wsparcia przygotowujące uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie kształcenia:
 11. j) Zadanie 10 - Rozwój współpracy z uczelniami wyższymi: zajęcia na uczelniach wyższych,
 12. k) Zadanie 11 - Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole oraz zawodowe prowadzone we współpracy z pracodawcami z wykorzystaniem pozytywnie zwalidowanych narzędzi z projektów EFS: zajęcia w szkole, zajęcia Kalejdoskop Kariery, pogadanki na temat inteligentnych branż regionu i transformacji energetycznej,
 13. m) Zadanie 12 - Rozwój kompetencji zielonych w oparciu o Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju GreenComp i Agendę 2030: zajęcia z edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, zajęcia GreenComp i Agenda 2030 w obszarze świadomości prozdrowotnej, w tym zajęcia z pierwszej pomocy, warsztaty pozaszkolne,
 14. n) Zadanie 13 - Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów i z zajęcia zakresu rezyliencji, komunikacji społecznej i wewnętrznej w tym radzenie sobie ze stresem, trening umiejętności społecznych, walka ze stereotypizacją płciową: zajęcia w szkole, warsztaty wyjazdowe,
 15. l) Zadanie 14 - Kształtowanie kompetencji kluczowych poza szkołą: wyjazdy edukacyjne, obozy naukowe,
 16. dla nauczycieli/nauczycielek:
 17. a) Zadanie 15 - Wsparcie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej: studia podyplomowe, szkolenia, kursy.

 

 • 4

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli 11 liceów z powiatów świdnickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego. W projekcie wsparcie otrzyma min. 1450 uczniów i 2050 uczennic oraz min. 125 nauczycielek i 32 nauczycieli z 11 liceów.
 2. Uczestnikiem/uczestniczką projektu mogą zostać uczniowie szkół biorących udział w projekcie oraz nauczyciele/nauczycielki zatrudnione w jednej ze szkół biorących udział w projekcie.
 3. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie podpisanych deklaracji udziału w projekcie wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych i zgodą na udział w ewaluacji i monitoringu.
 4. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznali się z Regulaminem rekrutacji, akceptują jego zapisy i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 5. Uczestnicy projektu biorą obowiązkowy udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym (dot. uczniów) oraz wybranych zajęciach z rozwoju kompetencji zielonych.

 

 • 5

Procedury rekrutacji

 1. Za proces rekrutacji odpowiada Zespół Zadaniowy.
 2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem horyzontalnych zasad równościowych, które łączą 2 zasady:

- równości kobiet i mężczyzn,

- równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zapobiegając wszelkim formom dyskryminacji.

 1. Informacja o projekcie jego celach i formach wsparcia, termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń na poszczególne zajęcia przekazana zostanie wśród nauczycieli/nauczycielek, rodziców i uczniów/uczennic podczas spotkań z rodzicami w każdej szkole oraz na lekcjach wychowawczych i posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Osobami odpowiedzialnymi są: Mentor/mentorka, dyrektor/dyrektorka szkoły oraz prowadzący zajęcia.
 2. Regulamin z kryteriami rekrutacji wywieszony zostanie w każdej szkole w miejscu widocznym (na dwóch wysokościach z dostosowaniem dla osób poruszających się na wózku), na stronie internetowej szkoły biorącej udział w projekcie.
 3. Rekrutacja do projektu skierowana jest do dwóch grup odbiorców - do uczniów/uczennic i do nauczycieli/nauczycielek szkół objętych wsparciem. W wyniku procesu rekrutacji wyłonionych zostanie 3500 uczniów i uczennic i 157 nauczycieli i nauczycielek.
 4. Rekrutacja na zajęcie realizowane w szkole zostanie przeprowadzona w styczniu 2024 r., rekrutacje uzupełniające we wrześniu 2024 r. i wrześniu 2025r. Do zadań realizowanych poza szkołą rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco zgodnie z harmonogramem działań.
 5. Procedura rekrutacji uczniów/uczennic do projektu obejmuje następujące etapy:
 6. a) Kandydat (uczniowie pełnoletni/rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy) wypełnia i podpisuje:

- formularz zgłoszeniowy wraz z uzasadnieniem chęci udziału w projekcie – załącznik 1a,

- deklarację przystąpienia do projektu – załącznik 1b,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik 1c,

- przekazuje dokumenty do Szkolnego Biura Projektu.

 1. b) Zespół Zadaniowy przeprowadza weryfikację kryteriów:

- kryterium formalnym jest konieczność uczęszczania do szkoły objętej wsparciem,

- kryterium szczegółowym jest pozytywna opinia Mentora/mentorki szkolnego oparta na motywacji ucznia i jego potrzebach określonych przez ucznia/mentora/wychowawcę/pedagoga szkolnego wydana na podstawie pisemnego uzasadnienia chęci udziału ucznia w projekcie (0-10 pkt.).

- pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie/uczennice posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego, uczniowie/uczennice z obszarów wiejskich, dziewczęta zgłaszające chęć udziału w zajęciach z nauk matematyczno-przyrodniczych i STEAM (10 pkt).

 1. c) podjęcie decyzji przez Zespół Zadaniowy o zakwalifikowaniu uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. d) stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej – załącznik 1d, 1 e,
 3. e) lista rezerwowa będzie zawierała kandydatów spełniających kryteria formalne. W przypadku rezygnacji lub nieuzasadnionych nieobecności lub długotrwałej choroby uczestnika, uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z listy rezerwowej.
 4. f) poinformowanie uczniów/rodziców/opiekunów o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w projekcie.
 5. Procedura rekrutacji nauczycieli/nauczycielek do projektu obejmuje następujące etapy:
 6. a) Kandydat (nauczyciel/nauczycielka) wypełnia i podpisuje:

- formularz zgłoszeniowy wraz z uzasadnieniem motywacji do udziału w projekcie - załącznik 2a,

- deklarację przystąpienia do projektu - załącznik 2b,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik 2c,

- przekazuje dokumenty do Szkolnego Biura Projektu.

 1. b) Zespół Zadaniowy przeprowadza weryfikację kryteriów:

- kryterium formalnym jest zatrudnienie w szkole objętej wsparciem na stanowisku nauczyciela/nauczycielki,

- kryterium szczegółowym są: uzasadnienie motywacji do udziału w projekcie (0-10 pkt.); deklaracja zorganizowania wewnętrznego szkolenia dla współpracowników szkoły z poznanych podczas wsparcia metod, z wykorzystaniem e-zasobów (5 pkt.),

- pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, o niskich kwalifikacjach zawodowych i z obszarów wiejskich (10 pkt.).

 1. c) podjęcie decyzji przez Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji o zakwalifikowaniu uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. d) stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej – załącznik 2d, 2 e,
 3. e) lista rezerwowa będzie zawierała kandydatów spełniających kryteria formalne. W przypadku rezygnacji lub nieuzasadnionych nieobecności lub długotrwałej choroby uczestnika, uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z listy rezerwowej,
 4. f) poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

 

 • 6

Uprawnienia i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnicy projektu mają prawo do:
 2. a) bezpłatnego udziału w wybranych formach wsparcia w ramach projektu,
 3. b) bezpłatnego korzystania ze sprzętu oraz pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkół,
 4. Uczestnicy zobowiązani są do:
 5. a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 6. b) potwierdzania swojej obecności na liście obecności,
 7. c) wypełniania testów sprawdzających wiedzę,
 8. d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
 9. e) udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu,
 10. f) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu.
 11. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności Uczestników spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 12. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności (50%), nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.
 13. Zespół Zadaniowy zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
 • 7

Zasady rezygnacji z zajęć

 1. Rezygnacja z udziału w zajęciach musi być złożona pisemnie przez Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
 2. W przypadku rezygnacji lub nieuzasadnionych nieobecności lub długotrwałej choroby uczestnika, uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z listy rezerwowej,

 

 • 8

Zasady monitoringu Uczestników

 1. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności.
 2. Uczestnik/uczestniczka, rodzic/opiekun prawny już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 3. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczestnicy są zobowiązani do udzielania informacji (w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie), na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie.
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie Reguły i zasady wynikające z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 (FEDS 2021–2027) , a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Informacja o treść regulaminu została przekazana uczestnikom projektu.
 5. Regulamin i załączniki do Regulaminu są dostępne w Szkolnych Biurach Projektu oraz w biurze projektu Lidera tj. Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

 

Załączniki:

1a – formularz zgłoszeniowy dla ucznia/uczennicy,

1b – deklaracja uczestnictwa dla ucznia/uczennicy,

1c – oświadczenie RODO,

1d – lista uczestników,

1e – lista rezerwowa,

2a – formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela/nauczycielki,

2b – deklaracja uczestnictwa dla nauczyciela/nauczycielki

2c – oświadczenie RODO,

2d – lista uczestników,

2e – lista rezerwowa.

           

 

[1] Dodatkowe informacje dotyczące form wsparcia w poszczególnych szkołach można uzyskać u Mentorów szkolnych i nauczycieli prowadzących. W zależności od szkoły formy wsparcia mogą się różnić.

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS