plcsenfrdeit
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
na rok szkolny 2018/2019

na podstawie:

 • Rozdziału 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 • Rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Postępowanie rekrutacyjne do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy:

 • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego
 • sporządzenie i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy zostali zakwalifikowani i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz w kolejnym etapie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły wraz wymaganymi dokumentami zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów w tym:

 • 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego ważone w skali procentowej zgodnie z zasadą

a) Wynik procentowy z zakresu:

  • języka polskiego
  • historii i wiedzy o społeczeństwie
  • matematyki
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

 • 72 punktów za oceny z języka polskiego, obowiązkowego języka obcego, matematyki oraz historii lub informatyki otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zasadą: 
  • 18 punktów      – ocena: celujący;
  • 17 punktów      – ocena: bardzo dobry;
  • 14 punktów      – ocena: dobry;
  •  8 punkty          – ocena: dostateczny;
  •  2 punktów       – ocena: dopuszczający
 • 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.
 • 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.
 • 3 punkt za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

            W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, udokumentowane oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,


W pierwszym naborze obowiązuje próg punktowy - 
80 pkt.


Rekrutacja uczniów do klasy dwujęzycznej o profilu matematyczno-fizycznym,
odbędzie się na podstawie egzaminu z j. angielskiego, który odbędzie się 

w dniu 25 maja 2018 roku o godz. 15.00 .


Rekrutacja uczniów do klasy integracyjnej

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej szkoły ponadgimnazjalnej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznych, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów (orzeczenie powinno być wydane na etap nauki w szkole ponadgimnazjalnej) - dotyczy klas integracyjnych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesław Chrobrego w Kłodzku.